Ba­gis­bon Sofia ut­ma­nar nor­mer med ny barn­bok

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Det ska fin­nas barn­böc­ker för al­la. Så tyc­ker Ba­gis­bon Sofia Gott­heil, och har där­för skri­vit en med regn­bågs­fa­mil­jer, ra­si­fi­e­ra­de och pen­sio­nä­rer.

Det är tänkt att bli en hel se­rie med den lil­le poj­ken Krut. Först ut är ”Krut re­ser i ti­den”, då han åker till­ba­ka 100 år till­sam­mans med sin mor­mor. Idén till kon­cep­tet fick Bagar­mos­sen­bon Sofia Gott­heil för två år se­dan då hon och sys­tern Christi­na satt och snac­ka­de på se­mestern.

– Jag sa att jag sak­nar barn­böc­ker där det är två mam­mor. Och hon, som är lä­ra­re, sa att det var svårt med vet­ti­ga barn­böc­ker som tar upp SO-äm­ne­na på ett bra och ro­ligt sätt, be­rät­tar Sofia Gott­heil.

Lä­ran­de per­spek­tiv Sak­nar du nå­got – gör det själv. De två syr­ror­na har nu pli­tat ihop den förs­ta sa­go­bo­ken med lä­ran­de per­spek­tiv och två mam­mor, tänk­ta för års­kurs 1 till 3.

– Vi vill gär­na re­dan bör­ja skri­va på näs­ta sa­ga men det be­ror så klart på hur det går för den här boken. Om det blir så blir det nå­got äm­ne från kurs­pla­nen. Geo­gra­fi vo­re kul, att vi­sa hur det är att bo i and­ra län­der. El­ler kanske åka än­nu läng­re till­ba­ka i histo­ri­en, till forn­ti­den.

Var­för tyc­ker du det är vik­tigt att det finns barn­böc­ker med två mam­mor?

– För att al­la barn ska kun­na hit­ta böc­ker som de kän­ner igen sig i. Men vår bok är för al­la, in­te ba­ra regn­bågs­barn, så att ock­så de kan se att det finns blan­da­de fa­mil­jer nu för ti­den. Vi vil­le ock­så skild­ra äld­re så att de får sy­nas. Där­för är Kruts mor­mor med. Och hans bäs­ta kom­pis he­ter Mo­ham­med, så det är or­dent­ligt blan­dat i boken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.