Sto­ra mäng­der far­ligt av­fall dum­pas i sko­gen

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Sta­den kan ha gjort sig skyl­dig till mil­jö­brott för att de lå­ter Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­de se ut som en sop­tipp. Det me­nar Stock­holms Na­tur­skydds­för­e­ning. Nu ställs krav på sa­ne­ring.

För­ra veckan skic­ka­de Na­tur­skydds­för­e­ning­en en rap­port till sta­dens mil­jö­för­valt­ning, ihop med ett gäng ny­tag­na bil­der från om­rå­det som ta­lar för sig själ­va. Sto­ra hö­gar med skräp och mat­res­ter, spray­bur­kar och bildäck lig­ger dum­pat i na­tu­ren i Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­de.

– Vi har gjort två plats­be­sök i Snö­sät­ra upp­lags­om­rå­de un­der mars och april och kun­nat kon­sta­te­ra att si­tu­a­tio­nen är ohåll­bar gäl­lan­de en mas­siv dump­ning av av­fall och mil­jö­far­ligt av­fall på na­tur­mark, sä­ger An­ders Tran­berg, ord­fö­ran­de i Stock­holms Na­tur­skydds­för­e­ning.

Krä­ver to­tal­sa­ne­ring För­e­ning­en me­nar att det rör sig om sto­ra mäng­der av­fall som dum­pats olag­ligt, bland an­nat tu­sen­tals spray­bur­kar, och att sta­den kan va­ra skyl­di­ga till mil­jö­brott på grund av mäng­der­na.

– Av­fal­let ris­ke­rar att spri­da oli­ka gif­ter i mil­jön och via di­ken till den in­til­lig­gan­de Kräpp­la­ån, vil­ket vi be­dö­mer som väl­digt oro­an­de och helt oac­cep­ta­belt, sä­ger An­ders Tran­berg.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en krä­ver att he­la Snö­sätra­om- rå­det to­tal­sa­ne­ras och att allt som står på plat­sen rivs och frak­tas bort.

Va­rit pro­blem länge Ned­skräp­ning­en i Snö­sät­ra har va­rit ett pro­blem länge, en­ligt Fa­bi­an Kjess­ler, en­hets­chef för mark och vär­de­ring på ex­plo­a­te­rings­kon- to­ret, och an­sva­ret är för­de­lat på fle­ra oli­ka för valt­ning­ar.

– Vi han­te­rar ba­ra de­lar av mar­ken och när vi har fått kän­ne­dom om ned­skräp­ning har vi age­rat. Bil­vrak är lap­pa­de för att kun­na trans­por­te­ras bort. Ned­skräp­ning in­om ar­ren­de­tom­ter­na an­sva­rar ar­ren­da­to­rer­na för, sä­ger han.

Vil­ka som dum­par av­fall i om­rå­det kan han in­te sva­ra på.

Städ­ning av om­rå­det på­går för fullt just nu. Samt­li­ga an­sva­ri­ga för­valt­ning­ar har be­gärt städ­ning, men sto­ra ytor vän­tar fort­fa­ran­de på att rö­jas.

MASS­DUMP­NING. Ny­tag­na bil­der i Snö­sät­ra vi­sar en om­fat­tan­de mängd dum­pat av­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.