Kri­tik mot djur­håll­ning­en i po­pu­lä­ra Ka­nin­par­ken

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Är den po­pu­lä­ra Ka­nin­par­ken en buffé för rov­djur? Skarpnäck får bass­ning för bris­tan­de sä­ker­het och låg lev­nads­stan­dard. Dess­utom: Vem är med­bor­ga­ren som dum­par sin egen ka­nin bland de kom­mu­na­la?

Det var un­der för­ra må­na­den som Läns­sty­rel­sens djur­skydds­in­spek­tör slog till mot Skar­pa­by parklek, i folk­mun kal­lat för Ka­nin­par­ken.

Många bris­ter no­te­ra­des och bok­för­des, och nu mås­te stads­de­lens tjäns­te­män snabbt sty­ra upp li­vet för ka­ni­ner­na. Om de ska få fin­nas kvar.

Bland an­nat högg in­spek­tö­ren ner på att: Ing­et nät­tak skyd­dar mot rov­fåg­lars stört­dykan­de. Då­ligt med frisklufts­in­tag. Bolå­dan skyd­dar då­ligt. En bolå­da sak­na­de torrt, rent un­der­lag.

Åt­gär­der på gång

Men lo­ka­la för­valt­ning­ens Leif Berg­ström, chef med an­svar för Ka­nin­par­ken, tar an­märk­ning­ar­na med go­dan ro. Job­bet att fi xa allt har re­dan på­bör­jats. Vik­ti­gast är att få nä­tet på plats ovan­på så att fly­gan­de rov­djur in­te kan ploc­ka sig en mums­bit.

– Ja, det var in­te så all­var­ligt. Först tänk­te jag ”va fan”, och trod­de att det skul­le bli så dyrt att vi in­te skul­le kun­na ha kvar ka­ni­ner­na. Men det blir nog ba­ra en 6 0007 000 kro­nor. Så det kir­rar vi, sä­ger Leif Berg­ström.

I par­ken finns ka­ni­ner­na Hal­lon, Blå­bär, Tur­bo, Pel­le, Mag­da och Bif­fy. Men på se­na­re tid har de fått säll­skap av en pri­vat ka­nin som en­ligt ut­sa­go ska heta Bam­se. Det är allt­så en lo­kal­bo som vid ett par till­fäl­len läm­pat av sitt djur där i bu­ren ut­an att nå­gon sett det, och se­dan smu­git dit och häm­tat den igen. Se­nast det hän­de var för 14 dagar se­dan.

Pro­ble­met: Bam­se är en kil­le, de and­ra är tje­jer.

– Her­re­gud, det kan ju bli hur många ka­nin­be­bi­sar som helst! Visst, det lå­ter gul­ligt men är pro­ble­ma­tiskt, sä­ger Lars Berg­ström.

Så man får allt­så in­te läm­na av sin egen ka­nin hos er?

– Verk­li­gen in­te! Christof­fer Röst­lund Jons­son

FO­TO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

KANINER FÅR SKYDD. Skarpnäcks ka­nin­park har in­te levt upp till rätt stan­dard. Nu ska det bli änd­ring på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.