Wann­gård (S) kräv­des på svar i KF

Det är säl­lan som riks­dags­po­li­tik blir hett stoff i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Mån­dags­kväl­len blev ett un­dan­tag.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Koll På Fullmäktige - Andre­as Jen­nische

Stats­mi­nis­terns be­sked om att kom­mu­ner in­te ska ge eko­no­miskt bi­stånd till pap­pers­lö­sa barn­fa­mil­jer blev en stor sak i kom­mun­full­mäk­ti­ge på mån­dags­kväl­len. Här i Stock­holm in­för­des ett så­dant stöd så sent som i hös­tas och fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) blev hårt an­satt av M, C och KD.

Var står egent­li­gen Wann­gård och Stock­holms so­ci­al­de­mo­kra­ter nu? und­ra­de op­po­si­tions­bor­gar­råd Anna Kö­nig Jerl­myr (M).

– Är det rim­ligt att skat­te­peng­ar fi­nan­si­e­rar per­so­ner som be­fin­ner sig här olag­ligt? sa Jerl­myr.

Wann­gård sva­ra­de att det bi­stån­det till pap­pers­lö­sa be­står av “nöd­hjälp” för att le­va upp till de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na.

– Nöd­hjälp till ut­sat­ta har vi all­tid gett och. Min fråga gäll­de rikt­lin­jer­na för för­sörj­nings­stöd. Var­för sva­rar du in­te på frå­gan? sa Jerl­myr.

Erik Slott­ner vill ock­så ha svar av Wann­gård.

– Är du be­redd att änd­ra rikt­lin­jer­na ef­ter stats­mi­nis­terns be­sked i fre­dags om att det in­te är rim­ligt att ge för­sörj­nings­stöd till pap­pers­lö­sa? sa han.

Wann­gård und­vek att sva­ra ja el­ler nej. Men hen­nes slut­ord läm­na­des öp­pet för tolk­ning: Nu­va­ran­de reg­ler är de som gäl­ler. Men reg­ler kan re­vi­de­ras.

Det blir li­te skratt­re­tan­de hö­ra en mo­de­rat ta­la om bud­get­håll­ning när man vet vil­ka som läm­nat un­der­skott ef­ter sig förr. Emi­lia Bjuggren (S) Det år som un­der­skot­ten vän­de till över­skott var 2015, det år al­li­an­sens bud­get gäll­de. Hur vet jag det? Jo för det var jag som skrev den. Jo­han Pac­ca­mon­ti (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.