Sköv­lar­synt­ha­ren Måns bju­der till ettårska­las

Den hård­nac­ka­de Sköv­lar­synt­ha­ren, som ve­vat vild­sint med slag­ord som ”as­fal­te­ra he­la Ham­mar­by­sko­gen” och ”sköv­la he­la ski­ten”, har mjuk­nat. Nu bju­der han in till synth-fest i Fred­riks­dal.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Det är en glad­lynt och pep­pad Måns Jo­nas­son som mö­ter Stock­hol­mDi­rekt på gra­tis­kon­to­ret GoTo10 i Ham­mar­by Sjöstad.

– Tja, vad kan jag sä­ga. Jag fick ju som jag vil­le, sä­ger han och skrat­tar.

Det är de ige­nom­klub­ba­de bygg­pla­ner­na för Ham­mar­by­sko­gen och Ny­torps gär­de som Måns Jo­nas­son syf­tar på. Det var 2015 som han först väck­te upp­märk­sam­het ge­nom si­na sa­ti­ris­ka mu­sik­vi­de­os på Youtu­be med det det en­ty­di­ga bud­ska­pet: bo­stä­der be­hö­ver byg­gas – där­med mås­te grön­om­rå­den off­ras.

Lå­tar som ”Sköv­la Ham­mar­by­sko­gen!” och ” Bygg stad” väck­te minst sagt ont blod bland de som in­te alls vil­le se någ­ra fäll­da träd vid sin hus­knut och Stock­hol­mDi­rekt döp­te den sä­reg­na as­falt­sen­tu­si­as­ten från Sö­der för Sköv­lar­synt­ha­ren – ett epi­tet han själv se­dan anam­ma­de.

Fred­riks­dal på kar­tan

Se­dan dess har sta­den gått på Måns lin­je, och han själv, tja, har kun­nat äg­na sig hel­hjär­tat åt sin pas­sion: synth-mu­si­ken. Snart fi­rar hans podd Blå Mån­dag, Sve­ri­ges en­da renod­la­de synt­h­podd, ett år – och då bjuds he­la Sjöstan in till fest i stu­di­on på Goto10. Spel­ning­ar, ming­el och över­rask­ning­ar ut­lo­vas.

– Den här de­len av Sjöstan har känts li­te som öken in­nan, få vet nog ens om att vi finns. Men snart öpp­nar ju Pa­o­lo Ro­ber­to sin re­stau­rang här och vi vill ock­så va­ra med och bi­dra till att sät­ta Fred­riks­dal på kar­tan, sä­ger Måns Jo­nas­son.

Bju­der på guld­korn

För synthnör­dar­na finns en hel del guld­korn att ta del av på hyll­nings­fes­ten, men även om man in­te kan ett skvatt om synth be­hö­ver man in­te oroa sig me­nar Måns. Fes­ten kan då ses som ett sätt att upp­täc­ka ny mu­sik.

– Jag tror nog att det finns många smyg­synt­ha­re i Sjöstan. Det är ju rätt ål­derska­te­go­ri som bor här. Och jag tyc­ker mig ha sett en hel del synt­hfril­lor på tvär­ba­nan, sä­ger han och skrat­tar.

Jag tror nog att det finns många smyg­synt­ha­re i Sjöstan.

FO­TO: LINDA GREN

FI­RAR. Måns ”Sköv­lar­synt­ha­ren” Jo­nas­son bju­der in till synth-fest i Ham­mar­by Sjöstad.

FO­TO: LINDA GREN

PODDPARTY. Måns Jo­nas­sons podd, Sve­ri­ges en­da synt­har­podd, fi­rar ett år. Det ska fi­ras med pom­pa och ståt i stu­di­on i Sjöstan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.