Löf­tet om slo­pa­de p-av­gif­ter to­nas ner av M

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­nas be­sked om att se över de nya par­ke­rings­av­gif­ter­na i yt­tersta­den har väckt re­ak­tio­ner – även i det eg­na par­ti­et. Nu to­nar op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Ce­ci­lia Brinck (M) ner sitt ti­di­ga­re löf­te.

Det var i för­ra vec­kan som Mo­de­ra­ter­na gick ut med att par­ti­et vill ri­va upp de­lar av den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens par­ke­rings­re­form vid en val­se­ger. Par­ti­et vill bland an­nat ta bort den in­för­da av­gifts­ti­den på lör­da­gar och in­le­da för­hand­ling­ar om att slo­pa de in­för­da av­gif­ter­na och bo­en­de­par­ke­ring­en i yt­tersta­den.

– Att rul­la ut det (p-av­gif­ter) i de­lar av yt­tersta­den är en då­ligt för­täckt an­led­ning att öka sta­dens in­täk­ter, sa Ce­ci­lia Brinck till Stock­holmDi­rekt.

Men frå­gan är vad det egent­li­gen blir för skill­nad om par­ti­er får be­stäm­ma ef­ter va­let. Hon to­nar nu ner löf­tet. Det­ta ef­ter att den lo­ka­le mo­de­ra­ten Jo­han Bre­ge, som själv bor i Kärr­torp, ge­nast re­a­ge­rat – ge­nom att öp­pet för­sva­ra de in­för­da av­gif­ter­na. En­ligt ho­nom har tra­fik­si­tu­a­tio­nen i Kärr­torp, där den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten ny­li­gen in­fört p-av­gif­ter, för­bätt­rats mar­kant se­dan re­for­men.

– Jag kom­mer att käm­pa för att av­gif­ter­na blir kvar här längs Lin­je 17 där det in­förts: Kärr­torp, Björk­ha­gen och Ham­mar­by­höj­den, sa Jo­han Bre­ge.

”Jag blev oro­lig”

I sam­ma upp­föl­jan­de in­ter­vju för­kla­ra­de Bre­ge att han kän­de sig nöd­gad att pra­ta med Brinck ef­ter att ha läst vår tid­ning.

– Jag blev oro­lig att det kom­mer att för­svin­na, sa han.

In­spe­let har fått Brinck att ky­la ner sitt ti­di­ga­re be­sked – och be­to­na att det in­te fö­re­le­gat nå­gon in­tern oe­nig­het i frå­gan.

Tvärtom häv­dar hon nu att hon och Jo­han Bre­ge har va­rit över­ens om att just Kärr­torp är ett om­rå­de som gyn­nats av de nya av­gif­ter­na he­la ti­den, var­för det in­te finns någ­ra pla­ner på att ri­va upp dem just där.

Vill in­te gå in på de­talj

Men var grän­sen mel­lan när­för­ort och yt­terstad går samt vil­ka om­rå­den som be­rörs om Mo­de­ra­ter­na får mak­ten vill hon in­te gå in på för­rän en stör­re över­syn har gjorts. Ce­ci­lia Brinck vill in­te näm­na ett en­da om­rå­de där hon är sä­ker på att av­gif­ter­na skul­le slo­pas helst om hon fick be­stäm­ma.

– Det är i förs­ta hand de om­rå­den som lig­ger nä­ra in­ners­tan på and­ra si­dan tull­lar­na. Men det finns även om­rå­den som lig­ger läng­re ut där be­ho­vet är stort, bland an­nat i Kärr­torp. Tra­fik­kon­to­ret tit­tar på det­ta för att se hur det har sla­git ut och fått för ef­fekt.

En­ligt Brinck lig­ger am­bi­tio­nen fast:

– De de­lar av den nya par­ke­rings­stra­te­gin vi sa­de nej till när den in­för­des sä­ger vi fort­fa­ran­de nej till, de nya av­gif­ter­na i yt­tersta­den där det in­te be­hövs, den ut­ö­ka­de av­gifts­ti­den i in­ners­tan samt den hö­ga av­gif­ten för mc och mo­ped.

De de­lar av den nya par­ke­rings­stra­te­gin vi sa­de nej till när den in­för­des sä­ger vi fort­fa­ran­de nej till.

Jo­han Bre­ge. Mo­de­rat po­li­ti­ker i Skarpnäcks stads­dels­nämnd.

Ce­ci­lia Brinck. Mo­de­rat op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stads­hu­set.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. DY­RA­RE. P-vak­ter­na i Stock­holm har fått an­led­ning att rö­ra sig i nya om­rå­den de se­nas­te två åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.