Eken Cup i Gub­bäng­en – för 43:e gång­en

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Den ide­el­la för­e­ning­en Eken Cup har fått be­vil­jat ett eve­ne­mangs­bi­drag med 307 600 kr från id­rotts­nämn­den. Nu kan Stock­holms störs­ta ut­om­hustur­ne­ring i hand­boll för ung­do­mar bli av – för 43:e året i rad.

Cu­pen är be­lä­gen på Gub­bängs­fäl­tet och har ett stort an­tal del­ta­gan­de lag från bland and­ra Sve­ri­ge, Fin­land och Bal­ti­kum. I sam­band med Eken Cup ge­nom­förs ett an­tal and­ra ar­range­mang för barn- och ung­do­mar. Bland an­nat Härs & Tvärs, en sär­skild sats­ning för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och pro­va-på verk­sam­het för de per­so­ner som in­te hun­nit tes­ta spor­ten än­nu.

43-ÅRING. Eken Cup blir av – för 43:e året i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.