Klot­ter­konst­när svårt ska­dad i ter­ror­at­tac­ken

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son Fot­not: Vi har sökt Sa­ga Ber­lin för en egen kom­men­tar och fo­to

Hyl­la­de fo­to­gra­fen Sa­ga Ber­lin låg bakom den upp­märk­sam­ma­de konst­kup­pen på Per­son­ne­ba­det 2016. Ett halv­år se­na­re ska­da­des hon svårt i terror­då­det på Drott­ning­ga­tan. I tid­ning­en Sex ta­lar hon nu för förs­ta gång­en ut om trau­mat, de sky­höga bö­ter hon döms till, och de dubb­la rät­te­gång­ar­na.

– Min kränk­ning av det of­fent­li­ga rum­met vär­de­ras till för­mod­li­gen 70 000–80 000 kro­nor, me­dan en gam­mal tant som var nä­ra att bli över­körd får hö­ra att hon är värd 10 000 kro­nor.

Det sä­ger Sa­ga Ber­lin om hur det är att del­ta i två rätts­pro­ces­ser pa­ral­lellt: dels som of­fer för ter­ro­ris­ten Rakhmat Aki­lovs at­tack den 7 april 2017, dels som miss­tänkt för grov ska­de­gö­rel­se av en sim­bas­säng. Det är jour­na­lis­ten Ika Jo­han­nes­son på tid­ning­en Sex som fått en ex­klu­siv in­ter­vju med den om­ta­la­de fo­to­gra­fen Ber­lin, känd un­der ar­tist­nam­net Ni­ce­guzz, där hon pra­tar om li­vet ef­ter Drott­ning­ga­tan.

Hä­gerstenså­sens po­pu­lä­ra ut­om­hus­bas­säng Hä­gerstens­ba­det, i folk­mun kal­lat Per­son­ne­ba­det, för­stör­des av klot­ter i ok­to­ber 2016. En­ligt sta­den skul­le det gå på 650 000 kro­nor att sa­ne­ra. Men Stock­holmDi­rekt var först med att av­slö­ja att det he­la var ett konst­verk kal­lat ”Upp­finn nått el­ler dö” av Sa­ga Ber­lin, som till­sam­mans med si­na med­hjäl­pa­re greps på plats un­der upp­fö­ran­det. Hän­del­sen fick stor me­di­al upp­märk­sam­het.

En­ligt hen­ne själv ha­de hon re­dan bo­kat en sa­ne­ring som skul­le ta bort ver­ket ef­ter att det do­ku­men­te­rats, nå­got som in­te god­togs av sta­dens tjäns­te­män då så­dant mås­te gå ge­nom of­fent­lig upp­hand­ling. Och då blev no­tan be­tyd­ligt hög­re.

I Sex-ar­ti­keln pra­tar hon om hur ab­surt hon upp­le­ver det att för­säk­rings­bo­lag brå­kar om hen­nes färd­tjänst, trots att last­bi­len kros­sa­de hen­nes ben och gav hen­ne fle­ra hjärn­ska­dor. Svi­ter hon li­der av än idag, mer än ett år ef­ter ter­ror­at­tac­ken.

– Det gör att män­ni­sko­vär­det känns som en prutt. Ställ det i re­la­tion till den här fuc­king poo­len. 200 si­dor för­un­der­sök­ning där de yr­kar på fy­ra års fäng­el­se för mig.

Att det blev just Hä­gerstenså­sens ut­om­hus­bas­säng, för­kla­rar hon så här:

– Idén fick jag när jag såg poo­len va­ra må­lad en gång. Jag har verk­li­gen in­te ve­lat ska­da plat­sen, tvärtom, jag har ve­lat gö­ra den jät­te­vac­ker.

Den ner­klott­ra­de poo­len bå­de upp­rör­de och ro­a­de de när­bo­en­de. Bland an­nat tyck­te vis­sa att man skul­le be­va­ra Sa­ga Ber­lins konst­verk.

– Jag har all­tid sagt att jag ska be­ta­la, från bör­jan till slut. Pro­ble­met är ba­ra att de of­fer­ter som sta­den tog in gi­vet­vis var myc­ket dy­ra­re än den sa­ne­ring som jag ha­de be­ställt. Det får jag för­so­nas med. Ska­de­stån­det, allt­så sa­ne­ring­en, kom­mer an­tag­li­gen att lan­da på 250 000 kro­nor. Ovan­på det blir jag ock­så dömd till dags­bö­ter på för­mod­li­gen 70 000–80 000 kro­nor.

När Stock­holmDi­rekt ring­er Jo­nas Fa­ger på Fas­tig­hets­kon­to­ret, vi­sar det sig dock att sta­dens ska­de­ståndskrav i dags­lä­get är hög­re än så: 407 950 kro­nor, in­klu­si­ve moms.

Sa­ga Ber­lin sä­ger i ar­ti­keln att hon väg­rar näm­na gär­nings­man­nen Aki­lov vid namn då hon tyc­ker att han fått för myc­ket upp­märk­sam­het, och att hen­nes iden­ti­tet bli­vit ”ka­pad av ter­ror”. Hon sä­ger ock­så att hon upp­le­ver att rätts­sy­ste­met svi­kit Drott­ning­ga­tan-off­ren: ”Jag har fått kri­ga för att få trau­ma­be­ar­bet­ning från mitt för­säk­rings­bo­lag, för Lands­ting­et er­bju­der det in­te ens”.

Hen­nes eget åtal för konst­kup­pen på­går än­nu. Den fy­ra må­na­der långa rät­te­gång­en mot Aki­lov, där Ber­lin vitt­nat, är över. Dom vän­tas den 7 ju­ni. Då får hon även ve­ta vad hon får för ska­de­stånd som ter­ro­rof­fer.

– De har yr­kat på det högs­ta i Sve­ri­ges histo­ria, 175 000 för mig. Det räc­ker näs­tan till att tvät­ta poo­len! Man skul­le kun­na skrat­ta åt det om det in­te var så jäv­ligt, sä­ger Sa­ga Ber­lin till Sex.

Tid­ning­en Sex finns i ut­val­da bu­ti­ker i Stock­holm nu. Ute över­allt den 24 maj.

FO­TO: YL­VA BERGMAN

KLOT­TER EL­LER KONST? Så här såg Hä­gerstens­ba­det på Per­son­ne­vä­gen ut i ok­to­ber 2016.

PUBLICERAT. Klot­ter i Hä­gerstens­ba­dets bas­säng vi­sa­de sig va­ra ett konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.