Sö­der­kro­gens nya kla­vertramp

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Om man ser­ve­rar al­ko­hol på en plats där man in­te får va­ra så är det in­te till­lå­tet.

För­ra året po­li­san­mäl­des och döm­des Ba­na­nas för att ha smac­kat upp en ute­ser­ve­ring ut­an lov. Nu har äga­ren gjort det igen – nå­got som kan även­ty­ra re­stau­rang­ens al­ko­hol­till­stånd.

Det var i fjol som Ba­na­nas på Skå­ne­ga­tan sat­te upp en ute­ser­ve­ring runt ett träd, ut­an till­stånd. Sta­den po­li­san­mäl­de då äga­ren Ja­kub Váv­ra, som döm­des till dags­bö­ter på 15 000 kro­nor för brott mot ord­nings­la­gen.

Nu har det hänt igen. La­gom till att som­mar­so­len tit­tat fram har Ba­na­nas pla­ce­rat ut bord och sto­lar på bå­da si­dor om re­stau­rang­ens hus­fa­sad. Men in­te hel­ler den­na gång finns nå­got be­vil­jat till­stånd att nytt­ja mar­ken – det löp­te näm­li­gen ut i ok­to­ber 2017.

In­te hun­nit

Ul­ri­ka Falk, en­hets­chef på upp­lå­tel­se­en­he­ten som är re­miss­in­stans och har ve­to när po­li­sen be­dö­mer an­sök­ning­ar om markupp­lå­tel­se, sä­ger att man än­nu in­te hun­nit se över årets an­sö­kan på grund av tids­brist.

Får det nå­gon kon­se­kvens att Ba­na­nas re­dan öpp­nat en ute­ser­ve­ring ut­an till­stånd när ni väl ska be­dö­ma de­ras an­sö­kan?

– Det är li­te ti­digt att sä­ga, de fles­ta misskö­ter in­te det här men Ba­na­nas stic­ker ut så det finns kanske an­led­ning att ta upp det här fal­let till ex­tra dis­kus­sion.

Bli­vit po­li­san­mäl­da

Ba­na­nas har nu åter­i­gen po­li­san­mälts för brott mot ord­nings­la­gen. Men den här gång­en är det in­te sä­kert att det ba­ra slu­tar med bö­ter. En­ligt Ca­ri­na Cut­lip, till­stånds­en­he­ten, kan Ba­na­nas nu ock­så ris­ke­ra sitt al­ko­hol­till­stånd.

– Om man ser­ve­rar al­ko­hol på en plats där man in­te får va­ra så är det in­te tillå­tet, om de dess­utom skul­le fort­sät­ta med det nu så kom­mer vi ifrå­ga­sät­ta om de är lämp­li­ga att ha ser­ve­rings­till­stån­det.

Äga­ren Ja­kub Váv­ra me- nar dock att Ba­na­nas re­dan har fått till­stånd, och hän­vi­sar till ser­ve­rings­till­stån­det. När han får på­ta­lat att det krävs ett sär­skilt till­stånd för nytt­jan­de av mar­ken, re­a­ge­rar han med för­vå­ning.

– Ja­ha, ja det var mer än vad jag vet. Jag upp­le­ver att jag har fått ett ja.

Han hän­vi­sar till ett mejl från sta­den där en tjäns­te­man på upp­lå­tel­se­en­he­ten skri­ver att ytan vid Ka­ta­ri­na Bang­a­ta ska byg­gas om men att det går bra att har kvar ute­ser­ve­ring­en till hös­ten. En för­kla­ring som Ul­ri­ka Falk, upp­lå­tel­se­en­he­ten, in­te kö­per.

– Mej­let rör ju ute­ser­ve­ring­en som lig­ger i al­lén. Och det krävs all­tid ett for­mellt till­stånd från po­li­sen. Som äga­re är det hans skyl­dig­het när han be­dri­ver verk­sam­het på an­nans mark att ock­så in­häm­ta kor­rekt till­stånd för det.

Ja­kub Váv­ra sä­ger att det kan rö­ra sig om ett miss­för­stånd.

– Skul­le det va­ra så att vi in­te har till­stånd så ploc­kar vi bort ute­ser­ve­ring­en och vän­tar in det. Vår av­sikt är att föl­ja la­gen.

Ja­kub Váv­ra.

FO­TO: SOP­HIE STIG­FUR

ANMÄLD. Sö­der­kro­gen Ba­na­nas och äga­ren Ja­kub Váv­ra ham­na­de i blåsvä­der i fjol då en ute­ser­ve­ring smac­kats upp ut­an till­stånd. Nu har det hänt igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.