Slu­ta skrä­pa ner Björk­ha­gen!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! - 3c Björk­ha­gens sko­la

Skärp­ning Björk­ha­gen­bor­na! För­ra fre­dag ploc­ka­de vår klass, och fle­ra and­ra klas­ser, skräp i om­rå­det. Det är bra att vi lär oss ta an­svar sä­ger vår frö­ken. Men ni bor­de ock­så skär­pa er och ta li­te an­svar, verk­li­gen. Vid en sko­la hit­ta­de vi tu­sen­tals fim­par i ra­bat­ten, pre­cis på bak­si­dan av en bygg­na­den.

Om ni nu in­te kan slu­ta rö­ka, vil­ket vo­re fak­tiskt smar­tast, bor­de ni i al­la fall hit­ta en pap­pers­korg el­ler ta hem fim- pen. Vi blev be­svik­na. Det är ock­så li­te orätt­vist att ni ska skrä­pa ner med så äck­li­ga gre­jer och tro att nå­gon an­nan ska ta hand om det. Ni fat­tar väl att fåg­lar kan dö av skräp som ni släng­er.

Vi hit­ta­de sto­ra plast­bi­tar, fri­go­lit och mas­sor av glas, go­dis­pap­per, en halv to­a­lett­stol, snö­re, plast­pin­nar, sug­rör, glas­flas­kor och bur­kar, da­tagre­jer, te­kan­na och stål­tråd. Och värst av allt hit­ta­de vi en myc­ket stor syl­vass kniv vid sko­lan. Om någ­ra små barn hit­tat det kun­de det hänt vad som helst.

Ni som be­stäm­mer i Björk­ha­gen och Skarpnäck mås­te sä­ga till al­la på skar­pen att man från och med mås­te tän­ka på vår stad, på na­tu­ren, dju­ren och att vi barn lär av vux­na. An­nars är det kört!

Glad som­mar!

SKÄRP­NING! Klass 3c på Björk­ha­gens sko­la hit­ta­de väl­digt många fim­par vid en skol­bygg­nad. Nu tyc­ker de att folk ska skär­pa sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.