Nu har den kri­san­de sko­lan i Sö­derort hit­tat for­men igen

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/skarpnäck - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Det ver­kar vå­ras för Kärr­torps gym­na­si­um, trots allt. Ef­ter and­ra an­tag­ning­en har an­ta­let ele­ver ökat. Men än är det osä­kert hur många klas­ser det blir i höst.

Från att lig­ga i topp till att hänga på fall­re­pet: Histo­ri­en om Sö­derorts sista kom­mu­na­la gym­na­si­um är en lång­kö­ra­re som vi skri­vit myc­ket om. Nu se­nast var det ef­ter förs­ta var­vet an­tag­ning­ar ti­di­ga­re i år, då Kärr­torps gym­na­si­um gjor­de en bot­ten­no­te­ring.

Då sat­te rek­tor Per­nil­la Eri­cols hop­pet till den så kal­la­de and­ra an­tag­ning­en, som stäng­de för­ra vec­kan. Och hon fick rätt: Det pe­kar nu upp­åt för sko­lan och lä­get ser allt­så lju­sa­re ut.

– Det har gått i rätt rikt­ning om vi jäm­för med hur det såg ut i feb­ru­a­ri, vi har bå­de fler första­hands­sö­kan­den och fler sö­kan­de to­talt. Jät­te­ro­ligt, skri­ver rek­torn i en kom­men­tar till tid­ning­en.

To­talt har an­ta­let sö­kan­de kli­vit upp från 465 till 610 styc­ken. Dock är Kärr­torp än­nu be­ro­en­de av and­ra-, tred­je- och fjär­de­hands­väl­jar­na. Och hur det blir med dem vet man först i slu­tet av den här vec­kan, då sta­den fat­tat be­slut om vil­ka klas­ser och pro­gram som star­tar runt om i Stock­holm.

Per­nil­la Eri­cols skri­ver att hen­nes mål fort­fa­ran­de är att få igång fy­ra pro­gram ef­ter som­ma­ren och att hon be­dö­mer möj­lig­he­ter­na till det som go­da. Men att det än­nu är för ti­digt att sä­ga ex­akt hur det kom­mer att bli för Kärr­torps gym­na­si­um. När Kärr­torp pe­a­ka­de i po­pu­la­ri­tet för ett par år se­dan gick där när­ma­re 1 000 ele­ver. Nu: Kring hälf­ten.

FO­TO: LIN­DA GREN

SKA VÄNDA SKUTAN. Per­nil­la Eri­cols blev rek­tor hös­ten 2016. Upp­drag: gö­ra Kärr­torps gym­na­si­um poppis igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.