Att hö­ja gol­vet gör man in­te i en hand­vänd­ning

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! - Claes Kei­su press­kom­mu­ni­ka­tör, SL

2015 sat­sa­des 1,5 mil­jar­der kro­nor till ut­byte av his­sar och rull­trap­por i SL-tra­fi­ken. By­testak­ten är cir­ka 25 ob­jekt per år. Nu kom­mer en ny mer drift­sä­ker hiss på plats i Sands­borgs t-ba­nesta­tion. Vi hop­pas att in­sän­da­ren och re­se­nä­rer­na ser det som en för­bätt­ring.

SL för­sö­ker all­tid att så långt möj­ligt ut­for­ma si­na his­sar så att in­te grus och vat­ten ska tränga in i hiss och hiss- schakt. Vi har un­der­sökt för­hål­lan­de­na på plats och kon­sta­te­rar att det in­te är rik­tigt så en­kelt åt­gär­dat som in­sän­da­ren vill gö­ra gäl­lan­de. His­sen be­fin­ner sig i en svac­ka un­der en vi­a­dukt med dag­vat­ten­brun­nar på bå­da si­dor om hiss­dör­rar­na.

Att hö­ja mar­kni­vån två de­ci­me­ter re­sul­te­rar möj­li­gen i för låg tak­höjd. Även till­gäng­lig­he­ten för rull­sto­lar kan på­ver­kas ne­ga­tivt. Om det än­då skul­le va­ra gör­ligt är det ett helt an­nat pro­jekt än att by­ta ut his­sen.

Frå­gan om av­lopp för dag­vat­ten är en myc­ket stör­re frå­ga, då den även in­vol­ve­rar Stock­holms stad och krä­ver en dju­pa­re bygg­tek­nisk un­der­sök­ning som om­fat­tar om­gi­van­de mark, dag­vat­ten­brun­nar och led­nings­sy­stem.

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.