Krång­el på lin­je 17 – he­la som­ma­ren

Den som re­ser med tun­nel­ba­nans grö­na lin­je un­der som­ma­ren kan räk­na med re­jält för­längd res­tid. Värst är det för lin­je 17 där re­se­nä­rer­na kom­mer tving­as by­ta tåg två gång­er på sträc­kan mel­lan Skarpnäck och in­nersta­den.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

När platt­for­mar­na vid Skärmarbrink och Gull­mars­plan ska rustas upp blir av­gång­ar­na fär­re. De som re­ser mel­lan Skarpnäck och ci­ty tving­as by­ta tåg vid bå­de Skärmarbrink och Gull­mars­plan.

An­led­ning­en till de om­fat­tan­de för­änd­ring­ar­na är att platt­for­mar­na vid Skärmarbrink och Gull­mars­plan ska rustas upp, ett ar­be­te som vän­tas på­gå mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti. Det in­ne­bär bland an­nat att re­se­nä­rer från Skarpnäck be­hö­ver by­ta tåg bå­de v id Skärmarbrink och Gull­mars­plan.

Som om in­te det räck­te kom­mer dess­utom Söderströmsbron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen att upp­rustas mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na lin­je är helt av­stängd på sträc­kan Gam­la stan– Slus­sen un­der des­sa två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.