Mås­te släp­pa al­la and­ra tan­kar för att in­te ram­la i

El­len Gun­nars har rott se­dan hon var 15 år. Näs­ta helg täv­lar hon i Farsta­rod­den för fjär­de gång­en. Här är hen­nes knep för att in­te ram­la i.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Text: Mim­mi Ep­ste­in | Foto: Linda Gren

”Jag kom­mer från Da­lar­na och bör­ja­de ro i sam­band med att jag kon­fir­me­ra­des. Där är ”kyrkrod­den” en gam­mal tra­di­tion. Näs­tan al­la kyr­kor lig­ger vid vatt­net och förr rod­de man och häm­ta­de upp folk så att al­la som vil­le skul­le kun­na kom­ma till guds­tjäns­ter­na.

2014 var jag 20 år och flyt­ta­de till Stock­holm. Jag vil­le till för­e­nings­li­vet och val­de mel­lan fot­boll, rid­ning och rodd. Rid­ning i Stock­holm är dyrt och det är svårt att kom­ma med i nå­got fot­bollslag i den ål­dern så det blev rodd.

Char­men med spor­ten är att man får an­vän­da he­la krop­pen, man be­hö­ver tek­nik, styr­ka och kon­di­tion. Tek­nik är vik­ti­gast, man mås­te fo­ku­se­ra och släp­pa al­la and­ra tan­kar för att in­te ram­la i. Jag tyc­ker om att va­ra i na­tu­ren. Det kan bli många tim­mar en­sam i bå­ten men fi­na kväl­lar blir det in­te trå­kigt.

Det tog ett bra tag in­nan jag bör­ja­de täv­la i sing­el. Man mås­te va­ra men­talt stark. Om man till ex­em­pel star­tar då­ligt och lig­ger sist är det vik­tigt att in­te tit­ta på hur de and­ra lig­ger till ut­an hål­la fo­kus på sin båt. I en lag­båt slu­tar man ald­rig ro ef­tersom det stäl­ler till det för and­ra, när man är en­sam kan man tän­ka ”det är ba­ra jag”.

Den här sä­song­en har jag trä­nat myc­ket. Min sam­bo är ju­ni­or­trä­na­re och har skri­vit ett trä­nings­sche­ma till mig som in­ne­bär sex pass i vec­kan. Det blir det in­te all­tid, när det blå­ser myc­ket och är höga vå­gor är det in­te li­te kul att va­ra ute.”

Char­men med spor­ten är att man får an­vän­da he­la krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.