Fala­fel­ha­kets äga­re läx­ar upp kun­der­na

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur 073-600 69 09 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Snus på tall­ri­ken, spill på gol­vet och tjafs om vem som ska be­ta­la. Fala­fel­mäs­ta­ren Ben Rachid har fått nog av stock­hol­mar­nas ohyf­sa­de re­stau­rang­be­te­en­de – och har upp­rät­tat en upp­fost­rings­plan.

Om det in­te vo­re för den ut­rul­la­de rö­da mat­tan skul­le re­stau­rang­en på Öst­gö­ta­ga­tan va­ra lätt att mis­sa. Bur­ge­ri­an Fala­fel & Grill är li­tet hål i väg­gen näst in­till Do­vas, med ett skralt an­tal sitt­plat­ser. Se­dan två och ett halvt år till­ba­ka härs­kar här fala­fel­mäs­ta­ren Ben Rachid. Och han job­bar ef­ter en nå­got an­norlun­da de­vis än ”kun­den har all­tid rätt”.

På bor­den står al­co­gel som gäs­ter­na mås­te an­vän­da in­nan de på­bör­jar sin mål­tid. Bakom kas­san tor­nar en stor röd tav­la med fle­ra för­håll­nings­reg­ler upp sig. Gäs­ter­na in­strue­ras bland an­nat att se till att ha peng­ar på kor­tet in­nan de be­ta­lar, in­te läm­na snus på tall­ri­ken – och in­te stäl­la för många frå­gor. Bry­ter man mot rå­dan­de fö­re­skrif­ter, ja då åker man ut.

– Vis­sa sä­ger jag nej till re­dan i dör­ren. Jag har job­bat länge i bran­schen så jag ser vil­ka som kom­mer att kun­na skö­ta sig och äta or­dent­ligt och vil­ka som in­te kan det. Man får en mag­käns­la, sä­ger Ben Rachid.

Ing­et hång­el

En­ligt ho­nom är de fles­ta gäs­ter sköt­sam­ma, men vis­sa oac­cep­tab­la be­te­en­den har upp­re­pat sig så till den mil­da grad att tav­lan med reg­ler fyllts på med nya fö­re­skrif­ter un­der åren. När ett par bör­ja­de kys­sas in­ne i re­stau­rang­en härom­vec­kan dröj­de det in­te länge in­nan de plöts­ligt be­fann sig på ga­tan.

– Pus­sas får man själv­klart gö­ra. Men att hål­la på och hång­la med tung­or­na på en re­stau­rang, det är in­te re­spekt­fullt mot va­re sig mig el­ler and­ra gäs­ter.

En av de van­li­gas­te syn­der­na som stock­hol­mar­na be­går är att läg­ga si­na väs­kor på bordet.

– Man skul­le ald­rig läg­ga upp sin väs­ka på mat­bor­det om man var bju­den på mid­dag hos en vän. Men på re­stau­rang tän­ker folk in­te så av nå­gon kons­tig an­led­ning. Så man får hjäl­pa till att upp­fost­ra dem.

Skräm­mer in­te bort

Trots reg­le­men­tet är det inga pro­blem med kund­flö­det. Tvärtom ring­lar sig kön of­ta lång ut på ga­tan un­der lunch­tid, en­ligt fle­ra Sö­der­malms­bor.

– Ja­visst är det så. Jag vet att jag la­gar bäst fala­fel i stan, sä­ger Ben en­kelt.

*I den po­pu­lä­ra 90-tals­se­ri­en Se­in­feld finns ett av­snitt som kret­sar kring den så kal­la­de ”Soup Na­zi” som dri­ver en po­pu­lär soppre­stau­rang. Kö­er­na ring­lar sig även här långa på grund av den gu­dom­li­ga sop­pan, men när koc­ken tyc­ker att gäs­ter­na be­ter sig ohyf­sat åker de ut med hu­vu­det fö­re. Re­sul­ta­tet blir att gäs­ter­na istäl­let krö­ker rygg och prak­tiskt ta­get får be på si­na ba­ra knän om att få kö­pa sig en skvätt sop­pa.

När Ben får frå­gan om han möj­li­gen kan va­ra Stock­holms egen Soup Na­zi, sva­rar han med ett skratt.

– Det där kän­ner jag in­te till men nej då, jag är in­te en arg per­son. Jag är trev­lig och de all­ra fles­ta är trev­li­ga till­ba­ka. Men de som in­te be­ter sig släng­er jag ut, de kan gå nån an­nan­stans där de kan spot­ta på gol­vet och spil­la mat om­kring sig. Jag sä­ger ba­ra lycka till att hit­ta bätt­re fala­fel nå­gon an­nan­stans.

FOTO: SOP­HIE STIG­FUR

SÖDERMALMS RIB

BING? Ben Rachid har fått nog av stock­hol­mar­nas slab­be­ri – och har gjort det till sin livs­upp­gift att lä­ra ut vett och eti­kett vid mat­bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.