Nu är som­mar­tor­get i Bagar­mos­sen in­vigt

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Jon­na Claes­son

Mu­sik, ute­bio, bok­buss el­ler ba­ra slap­pa på tor­get. He­la som­ma­ren kom­mer det ske en mas­sa här­li­ga eve­ne­mang på som­mar­tor­get La­ga­plan i Bagar­mos­sen.

I år är La­ga­plan i Bagar­mos­sen ett torg som in­går i Stock­holms stads pro­jekt för att le­van­de­gö­ra de of­fent­li­ga rum­men i sta­den. Den an­nars gans­ka grå och still­sam­ma plat­sen får nu liv och rö­rel­se un­der he­la som­ma­ren.

– Vi har ti­di­ga­re gjort som­mar­torg i ex­em­pel­vis Öst­ber­ga och Häs­sel­by där det har bli­vit jät­te­bra. Nu ut­veck­lar vi kon­cep­tet och star­tar som­mar­torg här på La­ga­plan. Det är dels för att luck­ra upp of­fent­li­ga mil­jö­er och ak­ti­ve­ra plat­ser som kanske in­te är så in­bju­dan­de men det är ock­så en trygg­hets­sats­ning såklart, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

’’Väl­digt upp­skat­tat’’

Det här är fjär­de året som sta­den sat­sar på nya som­mar­gå­ga­tor, som­mar­torg och pop up-par­ker.

– Det har va­rit väl­digt upp­skat­tat och vi kom­mer fort­sät­ta ut­veck­la det bå­de i innerstan och ut­an­för, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Den 14 ju­ni ha­de många Ba­gis­bor ta­git sig ut på La­ga­plan för att in­vi­ga som­mar­tor­get. Där blev det dans och fi­ka för he­la slan­ten.

En av be­sö­kar­na var Ha­ni Par­si med dot­tern Na­o­mi.

– Jag är upp­vux­en här men bor på Sö­der­malm nu. Idag är jag här för att häl­sa på mi­na för­äld­rar men nu när jag ser det här tän­ker jag ba­ra, fan vad jag sak­nar Bagar­mos­sen. Ett så­dant här som­mar­torg gör så ex­tremt myc­ket för ge­men­ska­pen.

En an­nan som ock­så var där var Jo­nas Karls­son.

– Jag visste in­te om att det här skul­le ske. Men det är jät­te­bra att kid­sen fång­as upp och att det sker nå­gon slags verksamhet på tor­get, sä­ger han.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

STAMMISAR. Alex­an­dra Ve­se­li­no­vic, har bott i Bagar­mos­sen i sju må­na­der. Hon bru­kar sit­ta på tor­get en del och tyc­ker det är bra att det hän­der nå­got där. ”DET SER JÄT­TE­BRA UT, FRÄSCHT. Det här kom­mer nog li­va upp det”, sä­ger Kim Sjögren. är in­te rik­tigt klart PÅ GÅNG. Som­mar­tor­get på La­ga­plan plan­te­ring­ar till­kom­mit. men hit­tills har fler sitt­plat­ser och PRATADE. Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) och Eva Lars­son, stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de (MP) höll tal un­der in­vig­ning­en.

HEM­MA. Ha­ni Par­si med dot­tern Na­o­mi. RO­LIGT. Staf­fan Kvist tyc­ker att ini­ti­a­ti­vet är bra. ”Det är ju ro­ligt när det in­te ba­ra sit­ter gam­la stö­tar här”, sä­ger POP­PIS. Det var en hel del män­ni­skor som tog sig ut på in­vig­ning­en av som­mar­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.