Så slip­per du ka­o­set på grö­na lin­jen

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Pa­trik Wirén

Än­nu en vec­ka har präg­lats av ka­os för re­se­nä­rer på t-ba­nans lin­je 17 och 18. Men det finns al­ter­na­tiv till tun­nel­ba­nans sko­nings­lö­sa träng­sel. Vi har tip­sen.

Upp­rust­ning­en av platt­for­mar­na i Skärmar­brink och Gull­mars­plan har se­dan i mån­dags ska­pat ka­os för re­se­nä­rer på lin­je 17 och 18. Att t-ba­nan un­der som­ma­ren går med 20-mi­nu­ters tra­fik har in­te hel­ler mins­kat ir­ri­ta­tio­nen hos pend­lar­na.

– Vi är med­vet­na om att det är trångt och att folk är miss­nöj­da. Där­för re­kom­men­de­rar vi folk att själ­va sö­ka al­ter­na­ti­va vägar med vår re­se­pla­ne­ra­re. Ett an­nat tips är att gå läng­re fram på platt­for­mar­na i Skärmar­brink och Gull­mars­plan. Jag har ob­ser­ve­rat att det är väl­digt myc­ket män­ni­skor som trängs på sam­ma del av per­rong­en, sä­ger SL: s pressta­les­per­son Claes Kei­su som själv var ute och åk­te längs grö­na lin­jen un­der tors­dags­mor­go­nen.

Ba­gisupp­rop Ti­di­ga­re i veckan star­ta­des ett upp­rop för att även Bagar­mos­sen, pre­cis som Skarpnäck och Kärr­torp, ska få di­rekt­bus­sar till Gull­mars­plan. Det­ta kom­mer dock in­te att ske, sä­ger Claes Kei­su.

– Vi har över­vägt det, men det är för sma­la ga­tor och sak­nas en hu­vud­led. En buss­håll­plats skul­le be­hö­va lig­ga fle­ra kvar­ter från tun­nel­ba­nan och vi har för­kas­tat den idén av tra­fik­sä­ker­hets­skäl.

TIPS. Så här över­le­ver du ka­o­set. Vi gui­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.