HAR NÅ­GON SETT CA­TO?

SPÄRRVAKT BEVITTNADE KATT­NAPP­NING­EN: ”Jag blev choc­kad. Det gick så snabbt”

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 cristof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Björk­ha­gens egen hus­katt, Ca­to, är för­svun­nen. Av allt att dö­ma har han bli­vit stu­len.

Jag satt som van­ligt in­ne i mitt bås och han satt på spär­ren ut­an­för. Då kom en man och en kvin­na i 50-60-års­ål­dern …

I ett de­cen­ni­um har kat­ten Ca­to va­rit en populär fix­stjär­na i Björk­ha­gen, till äga­ren Mag­nus Björns sto­ra gläd­je. Ca­to har skänkt lyc­kas till lo­kal­bor­na, där han fritt strö­vat runt, haft ett stam­bord på park­bän­ken vid tu­ben och hängt som han be­ha­gat i tun­nel­ba­nesta­tion. Om det har vi skri­vit förr.

Men nu är Ca­to bor­ta. Mag­nus Björk har in­te sett till ho­nom se­dan in­nan för­ra hel­gen. Och ett myc­ket tro­vär­digt vitt­ne som kon­tak­tat Tid­ning­en Ham­mar­by/ Skarpnäck, sä­ger att det rör sig om en ren kid­napp­ning.

Stals på nat­ten

Det är sta­tions­vär­den Filip Björ­ner på Björk­ha­gens sta­tion som sä­ger att kat­ten stals fre­da­gen den 5 oktober, kring kloc­kan 00.25, av ett me­del­ål­ders par som såg ”här­jat” ut.

Han ger ett myc­ket tro­vär­digt, de­talj­rikt och sam­lat vitt­nes­mål:

– Jag är van att um­gås med Ca­to då jag job­bar natt. Jag satt som van­ligt in­ne i mitt bås och han satt på spär­ren ut­an­för. Då kom en man och en kvin­na i 50-60-års­ål­dern, och man­nen frå­ga­de om kat­ten var min. Jag sva­ra­de och sa att han he­ter Ca­to, och be­rät­ta­de vem han till­hör och vil­ken ga­ta äga­ren bor på. Jag sa ock­så att det är en kän­diskatt som är väl­digt om­tyckt av al­la i om­rå­det, sä­ger Filip Björ­ner.

Man­nen och kvin­nan sä­ger någ­ra mer sa­ker som Filip Björ­ner in­te upp­fat­tar, in­nan man­nen helt so­ni­ka sä­ger ”då tar jag med mig den här”, sve­per upp Ca­to i fam­nen, blip­par sitt kort, och pa­ret för­svin­ner ge­nom spär­rar­na upp mot per­rong­en. Se­dan tar de 00.34-tå­get, som kom en­ligt tid­ta­bell, in mot sta­den.

– Min kol­le­ga, som bor i Björk­ha­gen och kän­ner igen Ca­to, har se­dan sett man­nen gå med kat­ten ge­nom Gull­mars­plans bil­jett­hall strax ef­ter det, kring 00.39. Kol­le­gan tror att han gick upp mot bus­sar­na, men det är in­te sä­kert.

Var­för stop­pa­de du dem in­te?

– Jag blev choc­kad, det gick så snabbt. Men jag är ock­så så van att se folk bä­ra om­kring på Ca­to och go­sa med ho­nom. Se­dan in­går det in­te i min yr­kes­roll att muc­ka gräl med folk. Men ja, nu i ef­ter­hand så in­ser jag att jag bor­de gått ef­ter dem och stop­pat tå­get från att åka, sä­ger en ång­er­full Björ­ner.

Hop­pas på ka­me­ror­na

När Tid­ning­en Ham­mar­by/ Skarpnäck får tag i Ca­tos äga­re Mag­nus Björn, är han in­te med­ve­ten om katt­napp­ning­en. ” Jag har in­te sett Ca­to på he­la hel­gen men ibland är han ju bor­ta och kom­mer till­ba­ka”, sä­ger Björn. När vi be­rät­tar om vitt­nes­må­let, sva­rar han:

– Myc­ket märk­ligt, var­för stjäl man en katt? Då får jag väl po­li­san­mä­la det.

Nu hop­pas Björn att över­vak­nings­ka­me­ror­na in­te hun­nit ra­de­ras. Han har även gjort en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book, som i ons­dags fått när­ma­re 1600 del­ning­ar, ef­ter ba­ra två dygn.

Åsa Wal­len­tin, press­per­son på polisen, med­de­lar att de har till­gång till SL:s över­vak­nings­fil­mer från fre­dags­nat­ten då kän­diskat­ten Ca­to stals i Björk­ha­gen.

– Vi kom­mer att gå ige­nom dem, men jag kan in­te sä­ga när det kom­mer att ske. Ef­ter att vi tit­tat på dem så tar vi ställ­ning till hur vi går vi­da­re med det här, sä­ger Åsa Wal­len­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.