Sport­bu­ti­ken i Hag­sät­ra loc­kar hoc­key­e­li­ten

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

I ett halvt se­kel har sport­bu­ti­ken i Hag­sät­ra för­sett Stock­holmsla­gen med hoc­keypry­lar. Så­väl Dif och Ba­jen som AIK har haft deras log­ga på ryg­gen.

I snart 50 år har Hag­sät­ra sport, som lig­ger i Hag­sät­ra cent­rum, dri­vits av sam­ma fa­milj och sålt allt från hjäl­mar och klub­bor till skrid­skor och skydd till Stock­holms hoc­key­klub­bar. Nu är tred­je ge­ne­ra­tio­nen Magnusson en del av fö­re­ta­get och bu­ti­ken spons­rar 17 klubbar i hoc­key och sju klubbar in­om ban­dy på is.

– Det har all­tid fun­nits ett stort in­tres­se för hoc­key hos oss, bå­de min far­far och min pap­pa och far­bror spe­lar, el­ler har spe­lat, hoc­key, be­rät­tar Fri­da Magnusson, som job­bar i bu­ti­ken ihop med res­ten av fa­mil­jen.

Ge­nom åren har de spons­rat al­la tre stor­klub­bar­na, nu är Ham­mar­by och AIK Ban­dy kvar. Dif val­de ett an­nat fö­re­tag i år.

Fa­mil­jen Magnusson är gans­ka säk­ra på att de är en av Sve­ri­ges älds­ta sport­bu­ti­ker som dri­vits ut­an av­brott, dess­utom in­om sam­ma fa­milj – far­far Stig star­ta­de bu­ti­ken 1971 – och ing­en an­nan sport­bu­tik har så många för­e­ning­ar som de sam­ar­be­tar med, och för­ser med ut­rust­ning.

– Vi har kun­der ute i lan­det som läg­ger si­na se­mest­rar så att de kan åka till Stock­holm och hand­la hos oss, sä­ger Mi­kael Er­ne­ving, an­ställd i bu­ti­ken.

Styr­kan, me­nar de, är det bre­da sor­ti­men­tet och ett stort la­ger, ”det går att pro­va, vi har all­tid allt hem­ma”, be­rät­tar Ben­ny Magnusson, son till grun­da­ren. Ku­ri­o­sa är ock­så att Niklas Ströms­tedt och Andre­as Johnson ha­de ett band en gång som de val­de att dö­pa till Hag­sät­ra sport.

– Ha­ha, jag tror det var så att de bru­ka­de mö­tas här på Hag­sät­ra sport när de väx­te upp, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

FOTO: EVA TON­STRÖM

FAMILJEAFFÄR. And­ra och tred­je ge­ne­ra­tio­nen Hag­sät­ra sport: Ben­ny Magnusson om­gi­ven av dot­ter Ma­de­le­i­ne Magnusson (th) och brors­dot­tern Fri­da Magnusson. Skrid­skor har de cir­ka 90 oli­ka mo­del­ler och klub­bor pra­tar vi minst 50 oli­ka sor­ter. Sak­nas på bil­den gör Ben­nys bror Dick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.