Då öpp­nar ny re­stau­rang i Fars­ta gård

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Elin Jons­son elin.jons­son@di­rekt­press.se

Den långa kon­flik­ten mel­lan Fars­ta gård och re­stau­rang­en som hyrt in sig där är över. Krö­ga­ren har läm­nat lo­ka­len – som vi­sa­de sig va­ra svårt mö­gel­ska­dad. Men för­hopp­ning­en är att re­stau­rang­en ska öpp­na igen i ny re­gi fö­re jul.

Kon­flik­ten mel­lan den ti­di­ga­re krö­ga­ren och Fars­ta gård var lång och ut­dra­gen. Och när krö­ga­ren till slut läm­na­de lo­ka­ler­na var de svårt mö­gel­ska­da­de. På grund av re­no­ve­ring och sö­kan­det av en ny krö­ga­re är re­stau­rang­en nu stängd – tills­vi­da­re.

– Tro­ligt­vis är allt klart in­nan jul så vi hop­pas på att kun­na ha jul­bord här, sä­ger Ca­ri­na Nydén, fö­re­stån­da­re på Fars­ta gård.

I sam­band med att den för­ra krö­ga­rens kon­trakt löp­te ut såg Fars­ta gård en möj­lig­het att för­nya och frä­scha upp re­stau­rang­de­len. Ut­an att för­stö­ra det kul­tur­arv den an­ri­ka går­den er­bju­der vill Ca­ri­na Nydén nu se mer liv och rö­rel­se här.

– Personligen har jag mas­sa idéer för ett nytt kon­cep­tet och en klar för­änd­ring är att vi nu sat­sar på att ha ett när­ma­re sam­ar­be­te med den nya ent­re­pre­nö­ren.

Hon vill att den nya re­stau­rang­en ska ha ge­ne­rö­sa­re öp­pet­ti­der, job­ba för att få en bre­da­re kund­krets och se till att det an­ord­nas fler pub­li­ka eve­ne­mang. Men vem el­ler vil­ka som ska ta över re­stau­rang­en är än­nu in­te klart.

– Nu har allt släppt och vi är re­do att ta nya tag. Och änt­li­gen kan vi gö­ra nå­got nytt som är för al­la. In­te ba­ra för pen­sio­nä­rer­na ut­an även de unga vux­na, sä­ger hon.

Farsta­bor­na Ron­ny Wal­dau, Bengt Nord­ström och Ro­se Nord­ström tyc­ker det är trå­kigt att re­stau­rang­en för till­fäl­let är stängd och kon­sta­te­rar att den nya kro­gen som ska flyt­ta in ock­så bör sat­sa på klas­sisk hus­man.

– Jag gil­lar oli­ka ty­per av mat och Fars­ta gård har Sve­ri­ges ab­so­lut bäs­ta is­ter­band, sä­ger Bengt Nord­ström.

Ro­se Nord­ström tyc­ker att det vo­re my­sigt med li­te mark­na­der kopp­la­de till års­ti­der.

FARS­TA GÅRD. Ron­ny Wal­dau, Bengt Nord­ström och Ro­se Nord­ström vill ha hus­mans­kost.

BLIC­KAR FRAM­ÅT. Ca­ri­na Nydén, fö­re­stån­da­re på Fars­ta gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.