Stads­de­len be­hö­ver fa­mil­jer

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK -

So­ci­al­tjäns­ten i Skarpnäck ef­ter­ly­ser fa­mil­jer som vill och kan ta emot barn el­ler ung­do­mar som av oli­ka an­led­ning­ar in­te kan bo kvar hos si­na för­äld­rar. Fa­mil­jen bör ha en­ga­ge­mang, in­tres­se, känslo­mäs­sigt ut­rym­me och ”plats över i hjär­tat” för des­sa barn som be­fin­ner sig i en svår si­tu­a­tion, skri­ver stads­de­len.

Det ut­går en eko­no­misk er­sätt­ning till fa­mil­jer som tar emot ett barn. För mer in­fo kon­tak­ta hand­läg­ga­ren Da­ni­el Sand­berg på 076-121 51 53, da­ni­el.sand­berg@ stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.