Hel­tids­re­for­men i för­sko­lan skro­tas

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - STOCKHOLM - Hampus Jarn­lo | Andreas Jen­nische | Li­sa Halldén

Rät­ten att som för­äld­ra­le­dig ha barn i för­sko­lan på hel­tid tas bort av det nya blågrö­na sty­ret i Stock­holms stad.

Den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad tar bort rät­ten till hel­tid på för­sko­lan för barn till för­äld­ra­le­di­ga. Be­ske­det var ett av de förs­ta som kom från den nya ko­a­li­tio­nen som M, KD, L, C och MP bil­dat i Stads­hu­set.

– Vi kom­mer så snabbt som möj­ligt att åter­gå till de ti­di­ga­re reg­ler­na, sä­ger nya skol­bor­gar­rå­det Lot­ta Ed­holm (L).

Hel­tids­re­for­men in­för­des av den ti­di­ga­re röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten i de­cem­ber 2016 och var en av fö­re det­ta fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gårds (S) hjär­te­frå­gor. För­sko­lan är in­te ett slags snabb­köp där man kan läm­na in bar­nen hur som helst. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kal­la­de de ge­ne­rö­sa reg­ler­na för en vik­tig val­fri­hets­sats­ning för Stock­holms barn­fa­mil­jer, men från and­ra håll blev re­for­men hårt ifrå­ga­satt. Ett av mot­stån­dar­nas åter­kom­man­de ar­gu­ment var att sats­ning­en in­för­des ut­an att för­sko­lan till­för­des någ­ra ex­tra peng­ar.

När rät­ten till hel­tid in­om kort tas bort in­ne­bär det att reg­ler­na åter­går till de som gäll­de fö­re de­cem­ber 2016. Den som är för­äld­ra­le­dig kan in­te ha ett an­nat barn på för­sko­lan i mer än 30 tim­mar i vec­kan.

En­ligt Lot­ta Ed­holm (L) in­ne­bär åter­ställ­ning­en en för­stärk­ning av för­sko­lans pe­da­go­gis­ka upp­drag.

– För­sko­lan är in­te ett slags snabb­köp där man kan läm­na in bar­nen hur som helst. Jag har träf­fat många ar­ga för­sko­le­pe­da­go­ger. De­ras ar­bets­bör­da har ökat enormt och de har för­lo­rat vär­de­full pla­ne­rings­tid och det drab­bar bar­nen. Om man in­te kan pla­ne­ra en ut­flykt så blir det ing­en ut­flykt, sä­ger hon.

Hur för­sko­lor­na fak­tiskt på­ver­kats av hel­tids­re­for­men va­ri­e­rar. Ti­di­ga­re upp­följ­ning­ar vi­sar att vis­sa in­te på­ver­kats alls me­dan and­ra till ex­em­pel fått an­stäl­la mer per­so­nal el­ler gö­ra om i sche­man. Från för­sko­lor där bar­nen ökat sin tid mest har det rap­por­te­rats om att per­so­na­lens pla­ne­rings­tid och do­ku­men­ta­tion är det som fått stry­ka på fo­ten.

– Det är of­ta på mor­go­nen och se­na­re un­der ef­ter­mid­da­gar­na som det märks. Har man bar­nen del­tid på för­sko­lan så är de of­ta där mel­lan kloc­kan nio och tre el­ler fy­ra på ef­ter­mid­da­gen. Nu har man fått öka upp med per­so­nal un­der mor­gon och kväll för att täc­ka upp, sa Su­san­ne Forss Gustafsson, ut­re­da­re in­om för­sko­le­av­del­ning­en i Hä­gersten- Lil­je­hol­men, till Stock­holmDi­rekt i mars 2017.

FO­TO: JANNIE FLODMAN/PA­TRIK WIRÉN

NYASTYRET. Karin Ernlund (C), Lot­ta Ed­holm (L), Erik Slott­ner (KD), An­na Kö­nig Jerl­myr (M) och Da­ni­el Helldén (MP) un­der press­kon­fe­ren­sen som pre­sen­te­rar nya blågrö­na sty­ret i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.