”Pro­ble­ma­tiskt”

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Så här sva­rar stads­dels­för­valt­ning­en och lo­kal­po­li­sen på för­äld­rar­nas kri­tik.

Ka­rin Ale­berg- Löv­gren är en­hets­chef för fö­re­byg­gan­de ar­be­te och kul­tur på stads­dels­för­valt­ning­en. Så­da­na här ären­den fal­ler på hen­nes bord och hon ut­tryc­ker för­fä­ran över att folk in­te vå­gar kon­tak­ta det so­ci­a­la: ” Det lå­ter för­skräck­ligt, det är helt klart in­te bra.”

– I de fall där det gjorts an­mäl­ning­ar kan jag in­te ut­ta­la mig om vad som görs el­ler in­te görs. Men det på­går myc­ket jobb från det so­ci­a­la som in­te syns ut­åt, vi släp­per in­te ta­get, sä­ger Ka­rin Ale­berg-Löv­gren.

Hon be­kräf­tar att den bild hon har av lä­get – som hon får från si­na kol­le­gor ute på fäl­tet – myc­ket rik­tigt är att det bli­vit lug­na­re: ”Om det in­te stäm­mer är det pro­ble­ma­tiskt.”

Att en för­äl­der ska ha fått rå­det från er att skic­ka sitt brotts­drab­ba­de barn till en an­nan stad, hur ser du på det?

– Det är jät­tesvårt att kom­men­te­ra. Det lå­ter kons­tigt att nå­gon skul­le sagt så. Själv­klart ska vi gö­ra allt vad vi kan för att ska­pa trygg­het, även om vi in­te lyc­kas till 100 pro­cent. Det här tar tid men vi har ett bra sam­ar­be­te med sko­la, po­lis och fri­tids­går­dar. Och vi kom­mer att lyc­kas.

”Man vill in­te be­rät­ta” Ale­berg-Löv­gren po­äng­te­rar att det är vik­tigt för det so­ci­a­la att få in vux­nas oro­san­mäl­ning­ar.

– Jag har stor re­spekt för oron att ens barn ska drab­bas. Det är svårt för oss att ge ga­ran­ti­er att ing­et ska hän­da. Men min för­hopp­ning är att man ska tyc­ka det är fort­satt vik­tigt att hö­ra av sig till oss. Al­la ska kän­na tillit till det lil­la, lokala ci­vil­sam­häl­let.

Lo­kal­po­li­sen Hampus Jo- han­nes­son har svårt att se var­för en po­lis skul­le av­rå­da nå­gon att an­mä­la ett hot.

– Vi är må­na om att få in in­for­ma­tion om så unga per­so­ners fö­re­ha­van­den. Vi för­sö­ker att va­ra tyd­li­ga och in­te sä­ga sa­ker ”mel­lan ra­der­na”, sä­ger han.

Jo­han­nes­son för­kla­rar att det först och främst är so­ci­al­tjäns­tens sak att han­te­ra de barn un­der 15 år som be­går brott. Men att det skul­le fin­nas en räds­la och tyst­nads­kul­tur, det ser han tec­ken på.

– Jag har själv ta­lat med för­äld­rar som in­te vill an­mä­la. Man vill in­te be­rät­ta vad, när, var el­ler vem. Då är det svårt för oss att ar­be­ta. Sam­ma sak kan jag tän­ka mig gäl­ler so­ci­al­tjäns­ten. Om de in­te får in­for­ma­tion, som of­ta kom­mer från po­li­sen, har de in­te myc­ket till un­der­lag.

Kan in­te punkt­mar­ke­ra Jo­han­nes­son sä­ger att de som ho­tar kom­mer att fort­sät­ta så länge det lönar sig: ”Väl­jer man att in­te an­mä­la ska man va­ra med­ve­ten om vil­ken typ av sam­häl­le man bi­drar till.”

– Vi är be­ro­en­de av in­for­ma­tion för att för­de­la re­sur­ser. Vill man bi­dra till lo­kal trygg­het ska man an­mä­la samt öka den so­ci­a­la kon­trol­len, ge­nom att som vux­en vis­tas ute bland ung­do­mar kvälls­tid. Mi­na kol­le­gor har den se­nas­te ti­den of­ta be­sökt Björk­ha­gen. Men de kom­mer in­te kun­na punkt­mar­ke­ra, sä­ger han.

Min för­hopp­ning är att man ska tyc­ka det är fort­satt vik­tigt att hö­ra av sig till oss. Al­la ska kän­na tillit till det lil­la, lokala ci­vil­sam­häl­let.

Ka­rin Ale­berg-Löv­gren, chef för fö­re­byg­gan­de ar­be­te i Björk­ha­gen, och kom­mun­po­li­sen Hampus Jo­han­nes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.