Vår ar­ti­kel om kränkt elev fälld av PON

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SÖDERORT -

Ut­ta­lan­de av Pres­sens Opi­ni­ons­nämnd dnr. 17411, exp. nr. 108/2018. PON fäl­ler Stock­holmDi­rekt för ar­ti­kel om an­mäld sko­la. vad AA ha­de be­rät­tat för si­na för­äld­rar. Skol­in­spek­tio­nen ha­de i sitt be­slut kon­sta­te­rat att sko­lan i det­ta och ett an­nat fall gjort sig skyl­dig till krän­kan­de be­hand­ling av AA, för vil­ket sko­lan skul­le be­ta­la 25 000 kro­nor i ska­de­stånd till AA.

An­mä­la­ren: Ut­må­las om hän­syns­lös

Pub­li­ce­ring­ar­na an­mäl­des av sko­lans rek­tor. Hen var in­te namn­gi­ven, men ef­tersom sko­lan namn­gavs an­såg sig hen va­ra ut­pe­kad. Ge­nom vär­de­ran­de ord­val och i vis­sa fall di­rekt fel­ak­tig be­skriv­ning ut­må­la­des hen som hemsk, hän­syns­lös och ut­an em­pa­ti. Hen ha­de in­te slä­pat ele­ven, ut­an den­ne ha­de gått själv.

Tid­ning­en: Bad om in­ter­vju Tid­ning­en sva­ra­de, ge­nom ut­gi­va­ren He­le­ne Claes­son Jen­nische, att kom­mu­ni­ka­tio­nen med sko­lans hu­vud­man ha­de skett via mejl. Jour­na­lis­ten ha­de bett om kom­men­ta­rer – och fram­förallt en in­ter­vju.

I Skol­in­spek­tio­nens be­slut fram­gick det att rek­torn ”har fat­tat tag i A:s arm i syf­te att ha ett av­skilt sam­tal mel­lan A, rek­torn och hu­vud­man­nen.” Tid­ning­en an­såg att det gick att ut­tryc­ka det­ta – att ta tag i ett barn mot dess vil­ja och fö­ra det till ett av­skilt rum där bar­net in­te vil­le va­ra – som att ”slä­pa ho­nom”.

PO: Rek­torn ut­pe­kad Pressom­buds­man­nen kon­sta­te­rar att skol­sy­ste­met är skat­te­fi­nan­si­e­rat och be­ty­del­se­fullt för sam­häl­lets fram­tid. Det finns där­för ett all­mä­nin­tres­se av att rap­por­te­ra om kränk­ning­ar av barn i skol­mil­jö. Det får även an­ses fin­nas ett all­mä­nin­tres­se av sko­lans namn. Att sko­lan namn­ges in­ne­bär emel­ler­tid att den om­skriv­ne rek­torn där­med är ut­pe­kad för en stör­re krets än den som re­dan ha­de kän­ne­dom om vad som in­träf­fat. Det­ta in­ne­bär att ned­sät­tan­de upp­gif­ter om rek­torn kan va­ra presse­tiskt pro­ble­ma­tiskt.

Tid­ning­en har i vis­sa de­lar valt att be­rät­ta om in­ne­hål­let i Skol­in­spek­tio­nens be­slut med eg­na ord. Det­ta kan un­der­lät­ta be­grip­lig­he­ten, men det är vik­tigt att in­ne­hål­let i be­slu­tet in­te för­vans­kas. Ex­em­pel­vis att en hän­del­se in­te be­skrivs som all­var­li­ga­re än vad som fram­kom­mer av be­slu­tet. I det­ta fall har tid­ning­en be­skri­vit en hän­del­se där rek­torn ska ha ta­git tag i ele­ven och slä­pat den­ne. Tid­ning­en har upp­gett att den valt ut­tryc­ket ”slä­pa” ut­i­från vad den an­ser fram­kom­mit i Skol­in­spek­tio­nens be­slut. I be­slu­tet som tid­ning­en hän­vi­sat till fram­går dock ba­ra att rek­torn ta­git tag i ele­vens arm. Syf­tet ska vis­ser­li­gen ha va­rit att ta med bar­net till ett sam­tal som den­ne in­te vil­le del­ta i. Det finns emel­ler­tid ing­en upp­gift om att rek­torn fy­siskt ska ha för­flyt­tat ele­ven på nå­got sätt som kan jäm­stäl­las med att slä­pa. Ef­tersom det fram­står som all­var­li­ga­re att slä­pa en elev än att en­bart ta tag i ele­vens arm har tid­ning­en till­skri­vit rek­torn ett age­ran­de som går ut­ö­ver vad som läggs den­ne till last av Skol­in­spek­tio­nen. Det­ta in­ne­bär en misskre­di­te­ring av rek­torn och får an­ses ha or­sa­kat hen en pub­li­ci­tets­ska­da, me­nar PO.

En pub­li­ci­tets­ska­da kan många gång­er lind­ras ge­nom att den om­skriv­ne får möj­lig­het att be­mö­ta upp­gif­ter­na. Tid­ning­en har själv upp­gi­vit att den in­te haft nå­gon kon­takt med rek­torn.

PO hän­skju­ter ären­det till Pres­sens opi­ni­ons­nämnd, där en­dast tid­ning­en har ytt­rat sig.

PON: Pub­li­ci­tets­ska­da Tid­ning­en skri­ver i sitt ytt­ran­de till PON att re­dak­tio­nen vid upp­re­pa­de till­fäl­len har bett om att få träf­fa an­sva­ri­ga på sko­lan för en in­ter­vju men fått nej. Re­dak­tio­nen har in­te fått in­ter­vjua nå­gon an­ställd på sko­lan ut­an har en­dast fått kom­mu­ni­ce­ra med hu­vud­man­nen via mail.

Pres­sens Opi­ni­ons­nämnd de­lar PO:s be­döm­ning att tid­ning­en har till­skri­vit rek­torn ett age­ran­de som går ut­ö­ver vad som läggs den­ne till last i Skol­in­spek­tio­nens be­slut och att det­ta har or­sa­kat hen en pub­li­ci­tets­ska­da. För det­ta ska tid­ning­en kland­ras för att ha åsi­do­satt god pub­li­cis­tisk sed. Med hän­syn till vad som fram­kom­mit om tid­ning­ens kon­tak­ter med sko­lan finns det dock in­te skäl att kland­ra tid­ning­en för att rek­torn in­te skul­le ha getts möj­lig­het att be­mö­ta upp­gif­ter­na.

Det­ta är en för­kor­tad ver­sion av Pres­sens Opi­ni­ons­nämnds be­slut. Be­slu­tet i sin hel­het kom­mer att fin­nas till­gäng­ligt på PO:s/PON:s hem­si­da www.po.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.