Här öpp­nar stans nya sprut­ut­byte

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - STOCKHOLM - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Plats är hit­tad. Och be­slut fat­tas in­om kort. Nu får Stock­holm ett nytt sprut­ut­byte för nar­ko­ma­ner.

Stock­holm har re­dan ett sprut­ut­byte. Se­dan 2013 kan de som in­ji­ce­rar dro­ger by­ta si­na ut­tjän­ta ka­ny­ler och spru­tor gra­tis på S:t Gö­rans sjuk­hus på Kungs­hol­men. Men be­ho­vet av en and­ra klink har länge be­skri­vits som stort.

För­ra året trod­de man sig ha hit­tat plats för en ny kli­nik, vid Gull­mars­plan. Men ef­ter kraf­ti­ga pro­tes­ter från gran­nar och po­li­ti­ker slo­pa­des de pla­ner­na helt i feb­ru­a­ri i år. Se­dan dess har lands­ting­et le­tat på. Och nu har man hit­tat lo­ka­ler som man an­ser lämp­li­ga.

Igång fö­re års­skif­tet Det and­ra sprut­ut­by­tet blir i det så kal­la­de Ma­ri­a­hu­set på Woll­mar Yx­kulls­ga­tan, vid Ma­ri­a­tor­get på Södermalm. For­mellt be­slut fat­tas in­om två vec­kor av tjäns­te­män­nen på lands­ting­et och man hop­pas va­ra igång med verk­sam­he­ten in­nan årets slut ef­ter mind­re om­bygg­na­tio­ner.

Sprut­ut­byte num­mer två kom­mer att flyt­ta in i sam­ma hus som en en­het för hem­lö­sa samt en för be­ro­en­de­vård. I dag sköts vår­den i Ma­ri­a­hu­set av Ca­pio men Pri­ma kom­mer att ta över i fram­ti­den.

– Vi har gått ige­nom he­la sta­den för att hit­ta bra lo­ka­ler. Vi har le­tat och le­tat och kom­mit fram till att det här blir en bra lös­ning. Med den vård som re­dan finns där blir det en bra bland­ning, sä­ger Li­be­ra­ler­nas Jes­si­ca Erics­son, lands­tings­po­li­ti­ker som länge dri­vit den här frågan. Erics­son är ord­fö­ran­de för be­red­ning­en för folk­häl­sa och psy­ki­a­tri.

Ti­di­ga­re sa ni att det var vik­tigt att kli­ni­ken skul­le lig­ga i Sö­derort för att nå de bru­ka­re som bor där. Har ni änd­rat er gäl­lan­de det?

– Sö­derort var in­te det vik­ti­gas­te. Det vik­ti­gas­te är att det är lätt att ta sig dit. Och att det ens är möj­ligt att gö­ra det där. Allt vi har kol­lat på över­allt – ing­et har gått el­ler så har lo­ka­ler­na in­te va­rit tom­ma, sä­ger Erics­son.

Vi har gått ige­nom he­la sta­den för att hit­ta bra lo­ka­ler.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MA­RIA. Här på Woll­mar Yx­kulls­ga­tan ska det nya sprut­ut­by­tet flyt­ta in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.