Ba­jen ord­nar jobb åt unga un­der hel­dag på Te­le2 are­na

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Jobb­snack och fot­boll blir det på Te­le2 are­na näs­ta vec­ka när Ham­mar­by Fot­boll bju­der in fö­re­tag och unga ar­bets­lö­sa att mö­tas en hel dag.

Ham­mar­by Fot­boll ska ord­na en så kal­lad kar­riärs­dag för unga ar­bets­lö­sa näs­ta vec­ka. Det be­ty­der att per­so­ner som var­ken job­bar el­ler plug­gar får hjälp att mat­chas ihop med fö­re­tag som be­hö­ver ar­bets­kraft. Eve­ne­mang­et rik­tar sig till unga i Sö­derort i ål- dern 18–33 år som har an­mält sig via Ar­bets­för­med­ling­en.

To­talt vän­tas drygt 100 ung­do­mar kom­ma dit och åt­ta av klub­bens spon­sor­fö­re­tag kom­mer att fin­nas där. Plat­sen är Te­le2 are­na.

Al­la fö­re­tag stäl­ler upp med varsitt lag i en fot­bollstur­ne­ring som drar igång un­der ef­ter­mid­da­gen och ung­do­mar­na får öns­ka vil­ket lag de vill va­ra med i ut­i­från vil­ket fö­re­tag de är mest ny­fik­na på. Da­gen är en del i klub­bens sats­ning Sam­hälls­mat­chen som går ut på att de ska gö­ra in­sat­ser i sam­häl­let av oli­ka slag.

– Vi har be­dri­vit sam­hälls­en­ga­ge­mang i många år, men nu sam­las allt un­der ett tak, med en ge­men­sam platt­form, sam­hälls­mat­chen, och det är ock­så vår nya hem­si­da, sä­ger Abel Abra­ham, som job­bar för Ham­mar­by Fot­boll.

Kar­riärs­da­gen kom­mer att ge­nom­fö­ras två gång­er om året och klub­bens mål är att minst 25 unga vux­na ska få en an­ställ­ning de när­mas­te 12 må­na­der­na.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HEL­DAG. Det blir hel­dag på Te­le2 Are­na när Ham­mar­by Fot­boll mat­char fö­re­tag med unga ar­bets­lö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.