Nytt al­ter­na­tiv för rol­ler­der­by-hal­len

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Fort­sätt­ning föl­jer om en even­tu­ell rol­ler­der­by­hall i söd­ra Stock­holm. Nu skis­sar sta­den på en id­rotts­hall som ock­så kan an­vän­das för rullskrid­skor.

Idén om att byg­ga en rol­ler­der­by-hall i Sö­derort le­ver än, men hur och när har sta­den fort­fa­ran­de in­te spi­kat. Först tänk­te man sig en kom­bi­ne­rad hall för skrid­sko och rol­ler­der­by med en bud­get på 50 mil­jo­ner. Sen ban­ta­de man ner pro­jek­tet till en oi­so­le­rad hall en­bart för rol­ler­der­by: prislapp 25 mil­jo­ner kro­nor.

Nu är tred­je al­ter­na­ti­vet up­pe på bor­det, och det kan bli en id­rotts­hall som ock­så rym­mer rol­ler­der­by. Det be­ty­der i så fall en full­stor hall med in­ner­mått 20 gång­er 40 me­ter.

– Hal­len ska i förs­ta hand an­pas­sas för rol­ler­der­by där­för blir det i så fall trä­golv och det kan även an­vän­das av till ex­em­pel bas­ket, hand­boll och in­ne­ban­dy, sä­ger Hans Eriks­son, id­rotts­pla­ne­ra­re i Stock­holm stad.

Han och kol­le­gor­na räk­nar just nu på fle­ra al­ter­na­tiv till hal­lar och ären­det kom­mer att pre­sen­te­ras för po­li­ti­ker­na näs­ta år.

– Vi har fort­fa­ran­de ett upp­drag att ta fram ett för­slag till en rol­ler­der­by-hall men allt häng­er på vil­ken bud­get vi får. I ja­nu­a­ri bör vi ve­ta mer hur myc­ket hal­len får kos­ta.

Plat­sen som dis­ku­te­ras är fort­fa­ran­de Hag­sät­ra IP, där kons­tis­ba­nan lig­ger idag. Om be­slut fat­tas i id­rott­s­och fas­tig­hets­nämn­den i bör­jan av näs­ta år kan byg­get star­ta 2020 och va­ra klart in­om ett år, en­ligt Hans Eriks­son.

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

ROLLER DERBY. Den växande spor­ten har käm­pat för en egen plats i åra­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.