Pen­sio­nä­rer pro­te­ste­rar mot höjd hy­ra i kul­tur­hu­set

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Skarpnäcks stads­del vill hö­ja hy­ran för pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na när de ska ha si­na mö­ten i kul­tur­hu­set. Orim­ligt, sä­ger PRO Skarpnäck.

Skarpnäcks stads­del kan in­te läng­re ge pen­sio­nä­rer­na så stor ra­batt på lo­kal­hy­ran som man gjort hit­tills. PRO Skarpnäck har cir­ka tio mö­ten per år i Skarpnäcks kul­tur­hus och be­ta­lar nu drygt 900 kro­nor för tre tim­mar var­je gång, in­klu­si­ve möble­ring, ljud med me­ra.

Den egent­li­ga tax­an för sam­ma tid är över 2 000 kro­nor, men det är ing­et som för­e­ning­en kan be­ta­la. I ett brev till stads­de­len skri­ver PRO Skarpnäck att ”vårt bi­drag från nämn­den har de se­nas­te åren va­rit mel­lan 7 000 och 9 500 kro­nor till bå­de verk­sam­het och hy­ran i kul­tur­hu­set”. Den hög­re tax­an skul­le in­ne­bä­ra att de in­te läng­re har råd att ha si­na mö­ten i kul­tur­hu­set, me­nar de.

– Hit­tills har pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na fått be­ta­la en­bart för lo­ka­len, markser­vicen har de fått gra­tis, men det hål­ler in­te läng­re. Vi mås­te ta in ex­tra per­so­nal för att ord­na i lo­ka­ler­na. I så fall mås­te de gö­ra mer själ­va, sä­ger Leif Berg­ström, en­hets­chef för fri­tid och kul­tur i Skarpnäck.

Stads­de­len ska ha ett mö­te med PRO för att re­da ut det he­la.

– Det vi ska tit­ta på är hur myc­ket de kan gö­ra själ­va och hur myc­ket ra­batt vi kan ge dem. Det fun­kar för­stås in­te att de ska be­ta­la full taxa, sä­ger Leif Berg­ström.

REAKTION. PRO tyc­ker det är orom­ligt att Skarpnäcks stads­del vill ge mind­re ra­batt på hy­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.