Thi­bo ska­da­des I pulkakrasch - var­nar för bac­ken

FÖR­ÄLD­RAR VAR­NAR. Thi­bo, 6, fick sit­ta i rull­stol ef­ter olycka

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Snart kom­mer snön och mas­sa barn som vill åka pul­ka. Men nu var­nar för­äld­rar för att Da­lens pul­ka­bac­ke är livs­far­lig, ef­tersom barn kör rakt in i stol­par nä­ra bac­ken.

Sex­å­ri­ga Thi­bo Sas­se­ne spring­er ned­för bac­ken i Da­len­par­ken och vi­sar hur det gick till när han satt på sin åk­madrass i vint­ras och for rakt in i en lykt­stol­pe som står vid bac­kens slut.

– Jag för­sök­te brom­sa med ena fo­ten men det gick för fort så då slog jag i mitt ben så här, be­rät­tar han och vi­sar hur be­net böj­des åt si­dan.

Rull­stol i två må­na­der

Olyc­kan sked­de i feb­ru­a­ri i år när han var ute i par­ken med för­sko­lan, som då ha­de an­sva­ret för ho­nom. När han slut­li­gen kom in till sjuk­hu­set vi­sa­de det sig att han bru­tit lår­be­net. Ef­ter ope­ra­tio­nen fick han sit­ta i rull­stol i två må­na­der.

– Vi ha­de tur i otu­ren att det ”ba­ra” var be­net han ska­da­de den här gång­en, det ha­de li­ka gär­na kun­nat va­ra nac­ken el­ler ryg­gen, sä­ger Thi­bos mam­ma Lou­i­se Lin­dquist Sas­se­ne

Hon, och fle­ra and­ra Da­len­bor, är kri­tis­ka till att sta­den in­te har täckt stol­par och sta­ket, som står vid pul­ka­bac­ken, med madras­ser.

– Vi är många som har sagt till om det här, men det hän­der ing­et. Fle­ra barn har gjort sig il­la, sä­ger hon.

Även parkour-red­ska­pen skul­le be­hö­va vad­de­ras vin­ter­tid, me­nar fle­ra för­äld­rar, ef­tersom bar­nen åker på oli­ka plat­ser från det lil­la ber­get som lig­ger i par­ken.

Ska åt­gär­das

Pi­er­re Pers­son, an­sva­rig för lo­kal- och stads­mil­jö i Enske­de- Års­ta- Van­tör, sä­ger att han fick re­da på pro­ble­met förs­ta gång­en på det öpp­na mö­tet som hölls i Da­len i sep­tem­ber.

– Då hand­la­de det om parkour-red­ska­pen. Att nå­gon skul­le åka in i stängs­let runt fot­bolls­plan och stol­par­na är nytt för mig. Jag ska själv­klart kol­la upp även det­ta och åt­gär­da. Just nu hål­ler vi på och ut­re­der vad vi ska gö­ra för att för­hind­ra ska­dor i fram­ti­den, sä­ger och tilläg­ger att det är olyck­ligt att fle­ra barn har gjort sig il­la.

Ny ope­ra­tion

Nu är Thi­bo så gott som åter­ställd. Den 19 no­vem­ber ska han ge­nom­gå en ny ope­ra­tion för att ta ut de fy­ra spi­kar som sit­ter i be­net. Men han kom­mer fort­sät­ta att åka i Da­lens pul­ka­bac­ke.

– Ja, fast in­te på madrass. Det får bli stjärt­lapp, pul­ka el­ler snow­ra­cer då, sä­ger han.

Vi är många som har sagt till om det här, men det hän­der ing­et. Fle­ra barn har gjort sig il­la.

OLYCKS­PLATS. Thi­bo med sin sys­ter Aki­ba och mam­ma Lou­i­se Lin­dquist Sas­se­ne vid stol­pen som Thi­bo kra­scha­de in i, vil­ket gjor­de att han tving­a­des sit­ta i rull­stolvv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.