Lo­ka­la bär­sen gör suc­cé i mat­bu­ti­ken

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Johann Bernövall

När­bu­ti­ken i Skarpnäck vil­le hit­ta ett sätt att gö­ra nå­got ex­tra för stads­de­len. Det lan­da­de i en egen hyll­nings­öl, som går åt som smör i sols­ken.

Ica-bu­ti­ken i Skarpnäck har länge haft sam­ar­be­ten med sko­lor och spons­rar id­rotts­klub­bar i om­rå­det. Men bu­tiksä­ga­ren Dan­ny Lund­blad kän­de att någon­ting sak­na­des.

– Vi har som am­bi­tion att gö­ra sa­ker för Skarpnäck och brin­ner för om­rå­det. Men jag kän­de att myc­ket av det vi gjort va­rit rik­tat mot ung­do­mar. Jag fick idén att gö­ra nå­got för de myn­di­ga, sä­ger han.

Ut­i­från det föd­des tan­ken om en egen Skarpnäcksöl.

– Det kän­des rätt med en mi­kro­bryggt öl, det är nå­got som många av vå­ra kun­der är in­tres­se­ra­de av. Näs­ta steg var eti­ket­ten, där det kän­des själv­klart att väl­ja vår mång­å­ri­ga med­ar­be­ta­re Ra­fael, sä­ger han.

Ra­fael Mar­ronquin har ar­be­tat i bu­ti­ken i tolv år och har bli­vit li­te av en lo­kalkän­dis. Det märk­tes när bu­ti­ken lan­se­ra­de ölet med Ra­faels bild på eti­ket­ten i so­ci­a­la me­di­er.

– Vi fick väl­digt många li­kes på Fa­ce­book-in­läg­get. Det är så klart väl­digt kul att vår tan­ke om att hyl­la ho­nom ska­pa­de ett så stort en­ga­ge­mang, sä­ger Dan­ny Lund­blad.

Ölen blev in­te ba­ra pop­pis på nä­tet ut­an även i den verk­li­ga verk­lig­he­ten. Ett par hund­ra öl brygg­des och fanns i bu­ti­ken i fre­dags. Ef­ter hel­gen var det ba­ra ett få­tal kvar. Först var tan­ken att det skul­le få räc­ka som en ”li­mi­ted edi­tion”, men i mån­dags be­ställ­de man hem en till ladd­ning som an­län­de till bu­ti­ken un­der fre­da­gen.

Ölet, som he­ter Skarpnäck Ale, bryggs dock i Sund­by­berg, men för kom­man­de pro­jekt hop­pas bu­ti­ken på än­nu mer lo­kal färg.

– Jag har fått ve­ta att det finns ett bryg­ge­ri här i Skarpnäck så min am­bi­tion är att vi ska få till ett samarbete i fram­ti­den. sä­ger Dan­ny Lund­blad.

FO­TO: ICA NÄ­RA SKARPNÄCK

SUPERLOKALT. Dan­ny Lund­blad och Ra­fael Mar­ronquin på mat­bu­ti­ken i Skarpnäck vill lyf­ta stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.