Filmfes­ti­va­lens guld­rul­lar

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 -

Fil­mäls­kar­nas fa­vo­rit­sä­song är här. Stock­holms filmfes­ti­val är igång, i år med 150 pre­miä­rer från 60 oli­ka län­der. Fes­ti­va­len på­går till 18 no­vem­ber så än finns det tid att se filmfes­ten. Här tip­sar fes­ti­val­kon­to­ret om si­na eg­na fa­vo­ri­ter. SKA­TE KITCHEN

2018 vi­sar sig va­ra ett hett år för väl­gjor­da ska­te­board­fil­mer. Bland dem finns Bing Li­us kraft­ful­la och hyl­la­de do­ku­men­tär Min­ding the Gap, Jo­nah Hills snart släpp­ta re­gis­sörs­de­but Mid 90s och nu även Crys­tal Mo­sel­les fan­tas­tis­ka ”Ska­te Kitchen”. I ”Ska­te Kitchen” föl­jer vi den gans­ka en­sam­ma ton­å­ring­en Ca­mil­le, vars liv för­änd­ras då hon bör­jar um­gås med tje­jer som är del av ska­te­board­gäng­et vid namn Ska­te Kitchen. Ca­mil­le blir plöts­ligt en del av New Yorks sub­kul­tur där hon lär sig vad rik­tig vän­skap in­ne­bär. Ska­te Kitchen är en träff­sä­ker coming of age-film om ung­do­mens re­volt mot vux­en­värl­den.

SE FIL­MEN:

11 no­vem­ber 18.30 på Skan­dia, med sam­tal på sce­nen ef­ter fil­men.

17 no­vem­ber kloc­kan 11.00 på Skan­dia.

18 no­vem­ber kloc­kan 12.45 på Stu­re 1.

BEAU­TI­FUL BOY

Fe­lix Van Gro­e­ning­en tol­kar David Sheffs me­mo­a­rer i den gri­pan­de ”Beau­ti­ful Boy”, där bland an­nat stjärn­skot­tet Ti­mot­hée Cha­la­met (Call Me By Your Na­me) och den le­gen­da­ris­ke Ste­ve Ca­rell por­trät­te­rar den star­ka re­la­tio­nen mel­lan en drog­miss­bru­kan­de son och hans fa­milj. Cha­la­mets ka­rak­tär: Nics upprörande livs­ö­de be­skrivs i fil­men på ett smärt­samt äk­ta och re­pre­sen­ta­tivt sätt.

SE FIL­MEN:

15 no­vem­ber 18.00 på Skan­dia.

17 no­vem­ber kloc­kan 19.00 på Stu­re 1.

18 no­vem­ber kloc­kan 16.45 på Stu­re 1.

CHAR­LIE SAYS

Ma­ry Har­ron mot­tar Stock­holm Li­fe­ti­me Achi­e­ve­ment Award 2018 för hen­nes mång­å­ri­ga ar­be­te in­om film, bland an­nat med fil­mer som ”Ame­ri­can Psycho” och ”I Shot An­dy War­hol”. I Har­rons kraft­ful­la ”Char­lie Says” föl­jer vi en ung stu­dent som be­sö­ker och un­der­vi­sar de tre kvin­nor som sit­ter på livs­tid för de mord som ut­för­des då de var del av Char­les Man­sons sekt­lik­nan­de grupp. Stu­den­tens när­va­ro hjäl­per kvin­nor­na att kom­ma till in­sikt med de för­skräck­li­ga brott de ut­fört i den­na spän­nan­de och dra­ma­tis­ka be­rät­tel­se. Un­der ga- lan den 10 no­vem­ber kl 18.00 till­de­las Ma­ry Har­ron Stock­holm Li­fe­ti­me Achi­e­ve­ment Award.

SE FIL­MEN:

10 no­vem­ber 18.00 på Skan­dia. 15 no­vem­ber kloc­kan 17.30 på Bio Rio. 16 no­vem­ber kloc­kan 21.00 på Stu­re 1.

EN AR­MÉ AV ÄLS­KAN­DE

För ba­ra 40 år se­dan var in­di­vi­der som var del av hb­tq-ge­men­ska­pen tungt skam­be­lag­da i det svens­ka sam­häl­let. När den förs­ta Pri­de­pa­ra­den hölls vå­ga­de många in­te vi­sa si­na an­sik­ten, räd­da för att bli igen­kän­da – trots hb­tq-rö­rel­sens väx­an­de kraft. I Ingrid Ryd­bergs rö­ran­de do­ku­men­tär ”En Ar­mé Av Äls­kan­de” föl­jer vi någ­ra hb­tq-ak­ti­vis­ters kamp mot väl­färds­sta­tens in­stu­ti­tio­na­li­se­ra­de ho­mo­fo­bi. SE FIL­MEN: 15 no­vem­ber kloc­kan 12.45 på Stu­re 1. 18 no­vem­ber kloc­kan 13.00 på Stu­re 2.

LORDS OF CHA­OS

Jonas Åkerlunds por­trät­te­ring av det mytomspun­na nors­ka he­a­vy-me­tal ban­det May­hem är en skräc­kin­ja­gan­de, mörk och stor­sla­gen film. I ”Lords Of Cha­os” föl­jer vi den san­na histo­ri­en om ung­do­mar­na vars dröm­mar om att slå ige­nom med sin mu­sik och även ut­ma­na sam­häl­lets nor­mer le­der dem in i en mörk världs­syn där sa­ta­nism och död här­jar. En ry­san­de och or­gi­nell thril­ler som pas­sar per­fekt i höst­mörk­ret.

SE FIL­MEN:

14 no­vem­ber kloc­kan 11.00 på Stu­re 3 och 20:30 på Skan­dia. 16 no­vem­ber kloc­kan 14.45 på Stu­re 1.

ICEBOX

I Da­ni­el Saw­kas film ”Icebox” föl­jer vi 12-åri­ga Oscar som i sin flykt från gäng­vål­det i Hon­du­ras blir ar­re­ste­rad av den ame­ri­kans­ka gräns­po­li­sen och sätts bakom gal­ler i en in­vand­rings­fa­ci­li­tet i grän­sen mel­lan USA och Mex­i­ko. Den­na ak­tu­el­la, po­li­tis­ka och gri­pan­de film skild­rar det ut­sat­ta ödet för en in­vand­ra­re i Trumps USA.

SE FIL­MEN:

11 no­vem­ber kloc­kan 17.00 på Stu­re 2, med sam­tal på sce­nen ef­ter fil­men.

BEAU­TI­FUL BOY SKATEKITCHEN ICEBOX LORDS OF CHA­OS.

Char­lie says.

En ar­mé av äls­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.