Han blev vitt­ne till ga­len bil­färd ge­nom Skarpnäck

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby | Skarpnäck - Michael Toll

I vec­kan kör­de en per­son­bil runt i Skarpnäck med en skri­kan­de per­son på mo­tor­hu­ven. Pe­ter Höl­les såg van­sin­nes­fär­den.

Po­li­sen fick un­der tis­dags­för­mid­da­gen larm om att en skri­kan­de man kläng­de sig fast på mo­tor­hu­ven till en bil som kör­de runt i Skarpnäck.

Pe­ter Göl­les såg allt. Han stod i lug­nan ro och väntade på buss 816 mot Gull­mars­plan.

– Jag trod­de först det var ett skämt­pro­gram i tv. En bil kör­de för­bi bus­sku­ren och på mo­tor­hu­ven låg en man och skrek ” hjälp, ring po­li­sen!”. I bi­len satt en hant­ver­ka­re helt lugnt och rat­ta­de bi­len ut­an att verka bry sig om den skri­kan­de man­nen, sä­ger Pe­ter Göl­les som di­rekt ring­de 112. ”Stac­ka­re på hu­ven”

När han fick kon­takt med larm­cen­tra­len kör­de bi­len för­bi bus­sku­ren igen.

– Det gick nog i 25-35 kilo­me­ter i timmen, så stac­ka­ren på mo­tor­hu­ven vå­ga­de in­te hop­pa av. Det kän­des som fö­ra­ren cru­i­sa­de runt i om­rå­det, sä­ger Pe­ter.

Fö­ra­ren är miss­tänkt för grov miss­han­del men upp- rin­nel­sen till hän­del­sen är än­nu in­te ut­redd.

– Det här är en rik­tig rö­rig histo­ria som vi för­sö­ker re­da ut och ska­pa klar­het i, sä­ger Eva Nils­son vid Stock­holmspo­li­sen.

Vitt­net Pe­ters giss­ning är att fö­ra­ren ha­de er­tap­pat per­so­nen med ett på­gåen­de brott och på nå­got sätt gjort så att han ham­na­de på mo­tor­hu­ven.

– Se­dan har han kört runt för att per­so­nen in­te ska kom­ma un­dan i vän­tan på po­li­sen. Snub­ben på hu­ven var verk­li­gen liv­rädd. Det var det sju­kas­te jag sett.

VANSINNESFÄRD. Den gal­na bil­fär­den äg­de rum på bland an­nat Ho­ri­sont­vä­gen i Skarpnäck och be­vitt­na­de av Pe­ter Göl­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.