Hon fix­ar lan­dets bäs­ta kaf­fe

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg

Aspud­den­bon Jo­an­na Alm har nyss vun­nit sin tred­je SM-ti­tel i kaf­fe­rost­ning. ”Just i år är jag ex­tra glad att vin­na”, sä­ger Jo­an­na Alm.

Jo­an­na Alm, till var­dags vd på Drop Cof­fee på Ma­ri­a­tor­get, ham­na­de överst på pris­pal­len när SM i kaf­fe­rost­ning av­gjor­des i Jön­kö­ping för­ra hel­gen. Det var tred­je gång­en hon tog hem se­gern i täv­ling­en, där kaf­fet be­döms i blind­test av fy­ra in­ter­na­tio­nel­la, cer­ti­fi­e­ra­de smak­do­ma­re. För­u­tom god smak får del­ta­gar­na po­äng för att hit­ta sma­ker i de oli­ka kaf­fe­sor­ter­na.

– Just i året är jag ex­tra glad att vin­na. Kon­kur­ren­sen har va­rit hård. Det är så oer­hört många duk­ti­ga kaf­fe­ros­te­ri­er i Sve­ri­ge och var­je år öpp­nar 10–15 nya, sä­ger Jo­an­na Alm, vd på kaf­fe­ros­te­ri­et Drop Cof­fee vid Ma­ri­a­tor­get.

All­ra vik­ti­gast är att för­stå vil­ken typ av pro­dukt (råkaf­fe) det rör sig om, be­to­nar hon.

– Det är väl­digt li­te chan­san­de och myc­ket fak­ta, och i min dag­li­ga rost­ning gör jag mas­sa re­se­arch, sä­ger Jo­an­na Alm.

Hur många kop­par dric­ker du om da­gen?

– Egent­li­gen fem, men jag be­hö­ver provsma­ka myc­ket kaf­fe så kan dric­ka 20 kop­par om da­gen. Men jag dric­ker in­te he­la kop­par­na, då skul­le jag ska­ka sön­der.

Vad ut­mär­ker Sve­ri­ge som kaf­feland tyc­ker du?

– Att vi dric­ker så myc­ket brygg­kaf­fe och att vi är med­vet­na och an­svars­ta­gan­de kon­su­men­ter. Det är många som bryr sig om kaf­fets ur­sprung och var­för det sma­kar som det gör.

Jo­an­na Alm täv­lar för Sve­ri­ge i VM i kaf­fe­rost­ning i Du­bai. Ti­di­ga­re har hon kom­mit tvåa, trea och fy­ra i VM.

– Nu vill jag vin­na. Men oav­sett är det stort att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge, som är väl­digt högt an­sett in­ter­na­tio­nellt.

FOTO: JESPER HEDLUND

SKILL­NAD. ”När vi öpp­na­de 2009 tyck­te de fles­ta att kaf­fe ba­ra var kaf­fe. Nu är med­ve­ten­he­ten jät­tes­tor, och folk vill ve­ta var kaf­fet kom­mer ifrån och var­för det sma­kar som det gör”, sä­ger Jo­an­na Alm, vd på Drop Cof­fee på Ma­ri­a­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.