Kro­ki och film på Tel­lus i Kran­sen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö -

Un­der vå­ren vi­sas det som van­ligt film på Bi­o­graf Tel­lus i Mid­som­mar­kran­sen. Till ex­em­pel vi­sas The Flo­ri­da pro­ject på sön­dag, den 4 mars kloc­kan 20. Tel­lus be­skri­ver hand­ling­en så­här: ”Vi får föl­ja 6-åri­ga Moo­nee som bor med sin re­bel­lis­ka mam­ma på ett ruf­figt mo­tell ba­kom en nö­je­spark”. Bio­bil­jet­ter­na kos­tar 80 kro­nor. Visste du att du kan teck­na kro­ki på Tel­lus ock­så? Var­je mån­dag un­der mars kloc­kan 19-21 är det Öp­pen kro­ki. En­tré­av­gif­ten är 60 kro­nor och del­ta­ga­re tar med eget teck­nings­ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.