Öst­ber­ga får eget stort atel­jé­hus

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö -

I april hålls en fy­ra da­gars gra­tis ut­bild­ning för pro­fes­sio­nel­la konst­nä­rer kal­lad Fram­ti­dens atel­jé­er, som går ut på att star­ta fler atel­jé­hus i sta­den. Del­ta­gar­na kom­mer att de­las in i två grup­per och få chans att ver­ka i an­ting­en Väl­ling­by el­ler i Öst­ber­gas allak­ti­vi­tets­hus som öpp­nar i höst. De kom­mer lä­ra sig eko­no­mi, skri­va kon­trakt och hur man bil­dar en or­ga­ni­sa­tion. Konst­coacher kom­mer hjäl­pa till och dis­ku­te­ra upp­lägg och hur eta­ble­ring­en av en kon­sta­tel­jé ska gå till. Själ­va ut­bild­ning­en sker i Kung­li­ga Konst­hög­sko­lans lo­ka­ler på Skepp­s­hol­men. Mer in­for­ma­tion finns på Stock­holms stads hem­si­da och sista an­sök­nings­da­tum är 9 mars.

PÅ G. I höst öpp­nar Öst­ber­gas allak­ti­vi­tets­hus med en kon­sta­tel­jé på 450 kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.