Obe­grip­lig Hä­gerstens­bluff i te­le­jät­tens nya re­klam­film

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö - Jon­na Claes­son

Re­klam­fil­men hand­lar om Ka­rims enk­la re­sa till job­bet i Hä­gerstenså­sen. Men fil­men är in­spe­lad i Spa­ni­en – nå­got som för­vir­rar tit­tar­na.

”Att skaf­fa abon­ne­mang ska va­ra en­kelt. Som att åka ner för en led­stång”, det är bud­ska­pet i Com­viqs se­nas­te re­klam­film som ut­spe­lar sig i Hä­gerstenså­sen. Men med en sta­tion som om­sluts av mil­jon­pro­jekt, en grön­saks­mark­nad på tor­get och käns- lan av söd­ra Eu­ro­pa är det in­te många som kän­ner igen bil­den som fö­re­ta­get må­lar upp av stads­de­len.

– Nej, det är in­te så kons­tigt. Vi vil­le vi­sa upp en så för­orts­lik mil­jö som möj­ligt och speg­la Ka­rims re­sa till job­bet. Vi vil­le att det skul­le se här­ligt ut men på grund av kal­la vä­der­för­hål­lan­den i Sve­ri­ge un­der vin­tern val­de vi att spe­la in i Spa­ni­en, sä­ger Lou­i­se Ek­man, press­kon­takt på Com­viq.

Men att de val­de att skyl­ta med just Hä­gerstenså­sens tun­nel­ba­nesta­tion var ba­ra en slump.

– Vi ha­de inga di­rek­ta skäl till att vi val­de just Hä­gerstenså­sen, det fanns fle­ra oli­ka för­or­ter vi ha­de kun­nat väl­ja.

Har ni fått in någ­ra re­ak­tio­ner på re­kla­men?

– Nej, in­te hit men jag har sett att man har dis­ku­te­rat re­klam­fil­men i oli­ka Fa­ce­book­grup­per. Det är ro­ligt att män­ni­skor en­ga­ge­rar sig, sä­ger Lou­i­se Ek­man.

FOTO: SKÄRMDUMP YOUTU­BE/CHRISTOF­FER RÖST­LUND

IN­TE HELT RÄTT. Re­kla­men ska ut­spe­la sig i Hä­gersten, men är in­spe­lad i Spa­ni­en. Rik­ti­ga Hä­gersten i den in­fäll­da bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.