Sce­nen när klas­sisk kon­sert­mark åter­in­vigs

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholms Helg - Christof­fer Röst­lund Jons­son

gång­en, är DN:s mu­sik­ex­pert Nils Hans­son.

– Neil Young, Eag­les, Rox­et­te, Nir­va­na, jo jag har sett myc­ket där, sä­ger han.

Vad kom­mer du ihåg från Nir­va­na, 1992?

– Kurt Co­bain ha­de en sär­skild be­gåv­ning där det kvit­ta­de vad han sjöng. Han kun­de lyf­ta vad som helst och det var på­tag­ligt där på Sjö­hi­sto­ris­ka. Det är kanske in­te en så in­tim mil­jö men det är en bra, stor mil­jö. Man kom­mer hyf­sat nä­ra ar­tis­ten, det finns go­da möj­lig­he­ter att rö­ra sig, du blir in­te trångt in­fång­ad där du in­te ser nå­got. Jag var för­vå­nad över att det in­te var mer folk på Nir­va­na, kanske halv ka­pa­ci­tet. På den ti­den fanns det ett ef­ter­släp: de ha­de sla­git ige­nom stort men det tog än­då ett tag in­nan de kom upp i are­na­ni­vå på si­na kon­ser­ter.

Är det här klas­sisk kon­sert­mark?

– Ja det får man nog sä­ga. Den fun­kar dess­utom väl­digt bra trots sin stor­lek. Och den är lätt att ta sig till. Man slu­ta­de väl ha kon­ser­ter där för att det var pro­blem med till­stånd och med att man stör­de de som bor i när­he­ten. De som bor där är in­te så många men de har in­fly­tan­de. Har du en vil­la på den de­len av Djur­går­den har du nog en del att sä­ga till om.

Kom­mer det att fun­ge­ra med Post Ma­lo­ne?

– Det tror jag nog och de ska fyl­la på med fler ar­tis­ter. Egent­li­gen spe­lar nog in­te plat­sen så stor roll; det kan bli en hög­tid än­då med rätt bok­ning­ar. I lik­het med Nir­va­na så har Post Ma­lo­ne sla­git ige­nom gans­ka stort gans­ka snabbt. Men det där ef­ter­slä­pet finns in­te läng­re på sam­ma sätt. En ar­tist kan rätt snabbt få en väl­digt stor publik, som å and­ra si­dan se­dan glöm­mer fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.