Stop­pa den gal­na cy­kel­het­sen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Ro­land

In­sän­da­ren ”Bi­lis­ten” som i för­ra veckans num­mer har syn­punk­ter på Lars Ström­grens in­sän­da­re be­tr. el­cyklar och bätt­re in­fra­struk­tur för så­da­na, för­tjä­nar en rik­tig eloge. Det är vet­ti­ga syn­punk­ter.

Det är klart att det in­te ex­i­ste­rar nå­got 1:1-för­hål­lan­de mel­lan cyklar och bi­lar. Man mås­te gi­vet­vis som skat­te­be­ta­la­re frå­ga sig var all den­na idio­ti med sub­ven­tio­ner till hu­vud­lö­sa pro­jekt, för­buds­reg­ler höj­da av­gif­ter i lo­kal­tra­fi­ken tillåts fort­sät­ta.

Den­na ga­len­skap med sub­ven­tio­ne­ring av el­cyklar och dess­utom fun­de­ring­ar på att i sta­den in­för­skaf­fa ett stör­re an­tal el­cyklar som skul­le kun­na bru­kas av all­män­he­ten mås­te här­stam- ma från nå­gon po­li­ti­ker som av­ser att re­ta upp en bred all­män­het. Jag vill in­te att mi­na skatte­me­del skall slö­sas på så­dan idio­ti. Att re­a­li­se­ra nå­got så ur­bo­ta dumt är helt oge­nom­tänkt och så pass idi­o­tiskt, att det mås­te här­stam­ma från mil­jö­par­tis­ter. Det är klart att det skul­le in­ne­bä­ra ett an­tal ar­bets­till­fäl­len i en egen or­ga­ni­sa­tion för att hål­la ”elän­det” vid liv, att ser­va el­cyklar, le­ta rätt på stul­na så­da­na och lag­fö­ra ska­de­gö­ra­re och cy­kel­tju­var.

Dess­utom är Stock­holmspo­li­sen till­räck­ligt an­strängd se­dan ti­di­ga­re.

Stads­hu­sets po­li­ti­ker har to­talt ha­ve­re­rat, in­te ba­ra i den­na frå­ga, ut­an i tra­fik­frå­gor över hu­vud ta­get och i jak­ten på sta­dens in­ne­vå­na­res peng­ar.

Snäl­la med­bor­ga­re, må vi hjäl­pas åt att skaf­fa oss po­li­ti­ker som lyss­nar och för­står al­la ka­te­go­ri­er av med­bor­ga­re. Över­allt i öv­ri­ga Eu­ro­pa för­står man att det är med­bor­ga­re som be­bor stä­der och or­ter och gör allt för att till­mö­tes­gå dem. Man väl­jer väl in­te po­li­ti­ker för att de ska för­gö­ra vis­sa ka­te­go­ri­er med­bor­ga­re, som i vårt fall: bi­lis­ter, vil­ka vi al­la i nå­gon mån är. Man kry­per ba­kom ”dim­mi­ga mil­jö­ar­gu­ment”. Men snäl­la nån, Sve­ri­ge är to­talt sett gles­bygd i sin hel­het för­u­tom re­gi­o­ner­na Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö.

Hoppas för stock­hol­mar­nas fram­tids räk­ning på ett Stads­hus helt sa­ne­rat från mil­jö­par­tis­ter.

FOTO: MOSTPHOTOS

TRAFIK. ”Vi är al­la i nå­gon mån bi­lis­ter”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.