Fick p-bot – sva­ra­de med egen­skri­ven lapp

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son

De nya par­ke­rings­reg­ler­na har in­förts i näs­tan he­la Hä­gersten. Men böt­fäll­da bi­lis­ter ra­sar mot att p-au­to­ma­ter­na är för få. En av dem val­de att lap­pa bi­lar­na med ett eget bud­skap.

Nu har de nya par­ke­rings­reg­ler­na in­förts i näs­tan he­la Hä­gersten. Men böt­fäll­da bi­lis­ter ra­sar mot att det finns för få p-au­to­ma­ter. Väs­ter­torps­bon Tor­björn Ka­gård blev så arg att han lap­pa­de al­la lap­pa­de bi­lar med ett eget bud­skap.

De nya par­ke­rings­reg­ler­na har pre­cis in­förts i Ax­els­berg, Mä­lar­höj­den, Te­le­fon­plan, Hä­gerstenså­sen och Väs­ter­torp där det nu­me­ra kos­tar att stå på ga­tor­na. Men bo­en­de i området tyc­ker att par­ke­rings­au­to­ma­ter­na är för få.

– Jag stod par­ke­rad på Väs­ter­torps­vä­gen när jag fick bö­ter. Jag såg skyl­ten om de nya par­ke­rings­reg­ler­na och att man kun­de be­ta­la i au­to­mat el­ler i en app. Men det fanns ing­en au­to­mat i när­he- ten och var­ken jag el­ler min fru har rätt te­le­fon för det. Det är otro­ligt non­cha­lant att an­ta att al­la ska ha rätt te­le­fon, sä­ger Tor­björn Ka­gård.

En­ligt Tor­björn var det många på Väs­ter­torps­vä­gen som fått bö­ter.

– Vis­sa ha­de tre fy­ra styc­ken som satt på sin bil, de trod­de väl, pre­cis som jag, att de ha­de satt upp skyl­tar­na in­nan au­to­ma­ter­na var på plats och att man kun­de stå par­ke­rad på sam­ma plats i en vec­ka.

En kilo­me­ter bort

När Tor­björn upp­täck­te sin bot tog han kon­takt med par­ke­rings­vak­ter­na i området och frå­ga­de var au­to­ma­ter­na finns.

– Då finns det allt­så tre par­ke­rings­au­to­ma­ter i he­la Väs­ter­torp. Om man par­ke­rar på den de­len av Väs­ter- torps­vä­gen som är när­mast Bredäng mås­te man till ex­em­pel gå näs­tan en kilo­me­ter för att kom­ma till en p-au­to­mat. Det stod in­te på skyl­ten åt vil­ket håll man skul­le gå ens, sä­ger han.

Nu har Tor­björn valt att be­stri­da bo­ten och bör­jat sät­ta upp lap­par på al­la lap­pa­de bi­lar i Väs­ter­torp med en upp­ma­ning till al­la drab­ba­de bi­lä­ga­re att gö­ra det­sam­ma.

– Jag tyc­ker att idén med de nya par­ke­rings­reg­ler­na är bra, men då mås­te man gö­ra det möj­ligt för oss som bor här att kun­na ta del av det nya sy­s­te­met på ett rim­ligt vis, sä­ger han.

Stra­te­giskt pla­ce­ra­de

En­ligt Eric Sö­der­gran, press­kon­takt på tra­fik­kon­to­ret, har man fått in fle­ra kla­go­mål om för få au­to­ma­ter i stads­de­len. Men han me­nar att de som finns pla­ce­rats smart.

– I yt­tersta­den är au­to­ma­ter­na stra­te­giskt pla­ce­ra­de vid in­far­ter­na. Tan­ken är att man be­ta­lar för par­ke­ring när man åker in i ett om­rå­de och par­ke­rar se­dan på plat­sen ut­an att be­hö­va gå till­ba­ka till au­to­ma­ten. Samt­li­ga går att fin­na på vår hem­si­da, sä­ger han och tilläg­ger:

– Par­ke­rings­au­to­ma­ter­na ska ses som ett kom­ple­ment till sta­dens kost­nads­fria tjänst, Be­ta­la P och vårt talsvar 0770-991 991.

De trod­de väl, pre­cis som jag, att de ha­de satt upp skyl­tar­na in­nan au­to­ma­ter­na var på plats.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

P-AV­GIFT. De nya reg­ler­na in­för­des i Väs­ter­torp i ja­nu­a­ri. Tor­björn Ka­gård tän­ker be­stri­da sin par­ke­rings­bot och upp­ma­na­de and­ra som ock­så fått en bot att gö­ra det­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.