SNART DAGS FÖR SISTA TUREN I KLUMPEN

Berg­ba­nan ”Klumpen” som går mel­lan Lil­je­hol­men och Ny­bo­hovs­höj­den har gjort sitt – nu ska den by­tas ut.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@stock­hol­mdi­rekt.se

Just nu på­går upp­hand­ling­en av den hisslös­ning som ska er­sät­ta ut­tjän­ta Ny­bo­hovs­his­sen ”Klumpen”. Men om det blir två styc­ken his­sar, som SL ti­di­ga­re har sagt, är fort­fa­ran­de in­te be­stämt.

– Vi har ett ut­by­tes­pro­gram för vå­ra his­sar. Just nu sker en upp­hand­ling på Ny­bo­hovs­his­sen och om en må­nad, när den är klar, vet vi hur det blir med de­tal­jer­na, sä­ger Per Hall­berg, press­kon­takt på SL.

Vill ha fler tu­rer

SL:s press­tjänst un­der­stry­ker att för­hopp­ning­en är att nya his­sen ska gå med tä­ta­re tu­rer än idag. Men om nya his­sen kom­mer ha en chauf­för – som ”Klumpen” har idag – kan de in­te sva­ra på. In­te hel­ler när ar­be­tet för­vän­tas dra igång el­ler hur lång tid det kom­mer ta.

När ar­be­tet väl drar igång kom­mer mi­ni­bus­sar mel­lan Ny­bo­hovs­höj­den och Lil­je­hol­men att er­sät­ta.

Kom­mer bus­sen kun­na ta emot barn­vag­nar och folk i rull­stol?

– Just nu är det är väl­digt trångt upp till Ny­bo­hov där­för kom­mer er­sätt­nings­bus­sar­na va­ra små. De kom­mer ta emot barn­vag­nar men ba­ra en åt gång­en, sä­ger Ul­ri­ka Borg, press­kon­takt på tra­fik­kon­to­ret.

Na­bi­la Brand­th bor i Ny­bo­hov, hon tyc­ker det är job­bigt att his­sen ska stå still un­der re­pa­ra­tio­nen.

– Det är ju job­bigt för de som in­te kan gå och er­sätt­nings­bus­sar­na har ald­rig fun­ge­rat hit­tills. Det är så då­lig in­for­ma­tion, jag fick hö­ra av en gran­ne att his­sen skul­le by­tas ut, sä­ger hon.

”Bra att den byts”

Hod­zic Ned­zad, som ock­så bor i området, tyc­ker det är bra att his­sen byts ut.

– Att his­sen är av­stängd är ing­en ny­het, det hän­der gans­ka of­ta. Det kan va­ra bra att by­ta ut den helt och hål­let. Nu byg­ger de stör­re sko­lor och allt fler flyt­tar hit, jag hoppas där­för att det blir två his­sar som kan ta emot al­la män­ni­skor, sä­ger han.

Pend­la­ren Na­bi­la Brandt och chauf­fö­ren Mu­ham­med Sa­ric.

Na­bi­la Brandt.

FOTO: LIN­DA GREN

BRA ORK. Pas­sa­ge­rar­na Jo­han, Ida och Wal­de­mar Berg­man tyc­ker in­te det gör nå­got att his­sen ska re­no­ve­ras. De gil­lar att gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.