De vill bil­da nytt re­ser­vat i Sö­derort

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 03 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten fort­sät­ter bil­da na­tur­re­ser­vat i Stock­holm. Näst på tur? Hag­sätrasko­gen.

– Vi vill få så ige­nom så många som möj­ligt in­nan ett even­tu­ellt makt­skif­te, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), mil­jö­bor­gar­råd.

Bå­de Älv­sjö­sko­gen och Årstasko­gen har bli­vit na­tur­re­ser­vat se­dan de röd­grö­na par­ti­er­na tog över ef­ter va­let 2014. Och nu ska för­sla­get om att gö­ra om Hag­sätrasko­gen till na­tur­re­ser­vat ut på sam­råd.

– En jät­te­vik­tig del är såklart att det finns bå­de na­tur och djurar­ter vi vill skyd­da, till ex­em­pel gro­dor, sa­la­mandrar och röd­lis­ta­de få­gel­ar­ter, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr ( MP), mil­jö­bor­gar­råd i Stock­holms stad.

Det vo­re dess­utom bra, me­nar hon, att kny­ta ihop Hag­sätrasko­gen med Älv­sjö­sko­gen, som allt­så re­dan är na­tur­re­ser­vat.

– Vi för­sö­ker job­ba lång­sik­tigt för att få na­tur­li­ga sprid­nings­vä­gar för djur- och växt­li­vet i området, för att öka den na­tur­li­ga mång­fal­den och mins­ka ris­ken för att dju­ren blir in­av­la­de, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

När Stock­holms be­folk­ning väx­er ökar dess­utom be­ho­vet av tä­tortsnä­ra na­tur för re­kre­a­tion och be­va­rad bi­o­lo­gisk mång­fald, me­nar hon.

Fler re­ser­vat på gång

Ut­ö­ver Hag­sätrasko­gen kan även Rågs­veds fri­om­rå­de, som re­dan skic­kats ut på sam­råd, bli nytt na­tur­re­ser­vat. Yt­ter­li­ga­re ett re­ser­vat som är på gång är Kyrk­hamns­om­rå­det mel­lan Häs­sel­by Vil­las­tad och Jär­fäl­la, där beslut vän­tas un­der året.

Vill ni hin­na ska­pa så många na­tur­re­ser­vat ni kan fö­re va­let?

– Ja, vi vill få så ige­nom så många som möj­ligt in­nan ett even­tu­ellt makt­skif­te, det är in­ten­tio­nen. Och vi ser ju att Al­li­an­sen klub­ba­de inga re­ser­vat un­der åt­ta år, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Kri­ti­se­ras

Men för­sla­get får ock­så kri­tik, bland an­nat av Erik Slott­ner ( KD), som på Twit­ter an­ser att nya na­tur­re­ser­vat ris­ke­rar att läg­ga en våt vilt över Stock­holms ut­veck­ling.

– För var­je nytt na­tur­re­ser­vat för­svå­rar vi för bo­stads­byg­gan­de och an­nan stads­ut­veck­ling, ef­tersom det är väl­digt svårt att änd­ra till­ba­ka när man väl ska­pat na­tur­re­ser­va­tet, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi är väl­digt skep­tis­ka till det­ta men vill se de ex­ak­ta grän­ser­na in­nan vi tar ställ­ning.

Den 8 mars vän­tas ex­plo­a­te­rings­nämn­den be­slu­ta om att skic­ka ut för­sla­get om Hag­sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat på sam­råd. Kost­na­den för sköt­sel av Hag­sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat be­räk­nas till 1,8 mil­jo­ner kro­nor.

Al­li­an­sen klub­ba­de inga re­ser­vat un­der åt­ta år

FOTO: MA­JA BRAND

MER RE­SER­VAT. Älv­sjö­sko­gen i väs­ter är re­dan nartur­re­ser­vat. Nu är det dags för Hag­sätrasko­gen ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.