Här kan du sö­ka som­mar­jobb

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Ka­rin Win­ter ka­rin.win­ter@di­rekt­press.se

Har du bör­jat fun­de­ra på att som­mar­job­ba? Då är det hög tid att sö­ka. Men ing­en pa­nik, det finns mas­sor av jobb i Stock­holm – även för dig som är 16 år. Vi har listat jobb och tips.

Trots vin­ter­land­ska­pet där ute är det dags att bör­ja tän­ka på som­ma­ren, spe­ci­ellt om du vill ha ett som­mar­jobb. Det är näm­li­gen nu du ska sö­ka.

– Just nu lig­ger det mas­sa jobb ute och du kan väl­ja ett ar­be­te som pas­sar dig. Är du se­na­re ute kan du fort­fa­ran­de få jobb, men du kan in­te väl­ja och vra­ka på sam­ma sätt, sä­ger Ellinor Wass­berg, jobb­sö­kar­ex­pert på Ar­bets­för­med­ling­en.

Ju ti­di­ga­re desto bätt­re, an­ser även Grö­na Lunds HR­chef Ida To­i­ve. Nö­jes­fäl­tet har i år 1 400 jobb att de­la ut, och de fles­ta jobb kan 16-åring­ar fak­tiskt få.

– Vill du ha chans att få många ti­der, myc­ket sche­ma i som­mar, är det nu du ska sö­ka. Vi tar emot an­sök­ning­ar lö­pan­de, sä­ger hon.

Au­di­tion på Grö­na Lund

Hur går man då till­vä­ga för att lan­da ett som­mar­jobb? Det ser li­te oli­ka ut be­ro­en­de på stäl­le. På just Grö­na Lund kan du skip­pa cv och per­son­ligt brev. Du gör i stäl­let ett ser­vice­test på de­ras hem­si­da, och ut­i­från po­äng­en du får på testet blir du kal­lad till en grup­pa­u­di­tion.

– Man kan sä­ga att testet är en in­tro­duk­tion till hur det är att job­ba här. Man ska sva­ra på hur man lö­ser oli­ka gäst­si­tu­a­tio­ner. På en grup­pa­u­di­tion är det vik­tigt att tän­ka sig att man är en ar­tist i en fö­re­ställ­ning, att du ska gå upp på sto­ra sce­nen och stäl­la till med en bra show. Vi vill ha en­ga­ge­mang, sä­ger Ida Tro­i­ve.

Om du in­te vill va­ra en ar­tist på Grö­na Lund finns mas­sor av and­ra jobb. Stock- holm stad har un­der 2018 cir­ka 9 000 an­tal jobb att för­de­la. Det är jobb in­om äldre­bo­en­de, kol­lo, par­ker och för­sko­la som finns och du har fram till den 9 mars på dig att sö­ka dem.

App-hjälp

Ar­bets­för­med­ling­en gör sitt bäs­ta för att un­der­lät­ta för Stock­holms ung­do­mar. Den har sam­lat al­la sä­songs­be­to­na­de jobb i ap­pen ”Som­mar­jobb”. Där finns även tips för den som ska sö­ka jobb, ex­em­pel­vis vad ska tän­ka på när du skri­ver ett per­son­ligt brev. För det kan va­ra svårt om en in­te gjort det för­ut.

– Tänk på var­för du vill ha job­bet och vad du kan bi­dra med hos den ar­bets­gi­va­ren. Fri­tids­in­tres­sen kan du skri­va med om det är re­le­vant för job­bet. Om du sö­ker ett jobb på kol­lo då är det jät­tein­tres­sant om du har ar­be­tat med barn och ung­do­mar i ex­em­pel­vis en id­rotts­klubb. Tänk ock­så på att in­te skri­va för långt, max tre si­dor bör cv och per­son­ligt brev va­ra, sä­ger Ellinor Wass­berg.

Vad hän­der när du får ett jobb då? Jo, det är vik­tigt att få ett skrift­ligt an­ställ­nings­av­tal. Och om du ska prov­job­ba in­för ett som­mar­jobb ska du och ar­bets­gi­va­ren kom­ma över­ens om att du ska få lön. Ing­en ska ar­be­ta gra­tis, en­ligt Ellinor Wass­berg.

I ap­pen ”Som­mar­job­ba” finns tips om kon­trakt och av­tal.

Tänk på var­för du vill ha job­bet och vad du kan bi­dra med hos den ar­bets­gi­va­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.