Det här är Hag­sätrasko­gen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö -

2016 fick ex­plo­a­te­rings­nämn­den, mil­jöoch häl­so­skydds­nämd­nen och stads­bygg­nads­nämn­den upp­drag att ta fram ett för­slag till re­ser­vat för Hag­sätrasko­gen. Det fö­re­slag­na na­tur­re­ser­va­tet är cir­ka 27 hek­tar stort. Området lig­ger på öst­ra si­dan av väst­ra stam­ba­nan med kommun­grän­sen mot Hud­dinge i sö­der, Älv­sjö in­du­stri­om­rå­de i norr och stads­de­lar­na Orm­kärr och Hag­sät­ra i ös­ter.

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten klub­ba­de Älv­sjö­sko­gens na­tur­re­ser­vat 2016 och Årstasko­gen i ja­nu­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.