Ad­vo­ka­ten: ”Den är smak­lös – men helt lag­lig”

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Ef­ter Klubb Na­kets pre­miär flo­re­ra­de ett ryk­te om att po­li­sen för­bju­dit kvinn­li­ga, men in­te man­li­ga, be­sö­ka­re att vi­sa si­na bröst­vår­tor. Vad gäl­ler egent­li­gen?

Nå­gon po­lisin­sats för att hind­ra kvin­nor från att vi­sa brös­ten blev det in­te. Det var ar­ran­gö­rer­na själ­va som strax fö­re öpp­ning ring­de po­li­sen för att hö­ra om de skul­le kun­na få pro­blem. En­ligt ar­ran­gör Da­vid Ca­kir ska po­li­sen då ha sagt att kvin­nor mås­te sky­la si­na bröst­vår­tor.

– Vi tyck­te det var löj­ligt. Så där­för sa vi att al­la, även kil­lar, var tvung­na att tej­pa för bröst­vår­tor­na. Vi vet fort­fa­ran­de in­te om det stäm­mer att det är förbjudet att va­ra helt na­ken här el­ler in­te.

Ska myc­ket till

En­ligt ad­vo­kat An­ton Strand på De­fens finns ing­et le­galt stöd för att tje­jers bröst­vår­tor skul­le va­ra mer för­bjud­na än man­li­ga. En­ligt ho­nom ska det ock­så myc­ket till för att na­ken­het i det här sam­man­hang­et ska be­trak­tas som brotts­ligt. Den som vi­sar sig na­ken på en of­fent­lig plats, vil­ket klub­ben an­ses va­ra, kan te­o­re­tiskt dö­mas för sex­u­ellt ofre­dan­de.

– Om man gör det i syf­te att krän­ka and­ras sex­u­el­la in­tegri­tet, som vid blott­ning, så är det olag­ligt.

Svårt att häv­da kränkt­het

Men om man ger sig in på en klubb vid namn Klubb Na­ket där man kän­ner till pre­mis­ser­na, är det svårt att häv­da att man kän­ner sig kränkt av just na­ken­het, me­nar han.

– Det må va­ra smak­löst, men lagligt är det.

Kom­mun­po­lis Ro­bert Kindroth be­rät­tar att po­li­sen be­sök­te klub­ben un­der kväl­len, men att man in­te såg nå­gon an­led­ning till att in­gri­pa. Det tycks allt­så va­ra fritt fram för klub­be­sö­kar­na att skip­pa tejpen näs­ta gång.

FOTO: ADVOKATFIRMAN DE­FENS

Ad­vo­kat An­ton Strand .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.