Cyklopen blir per­ma­nent – och väx­er

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Linn Ma­tik­ka

Ef­ter långa för­hand­ling­ar är Stock­holms stad och Cyklopen i Hög­da­len över­ens om ett nytt hy­res­av­tal. Nu blir kul­tur­hu­set per­ma­nent – och nytt växt­hus och ut­om­hus­scen kan byg­gas.

I hös­tas skrev vi om för­hand­ling­ar­na mel­lan Stock­holms stad och för­e­ning­en Kul­tur­kam­pan­jen som dri­ver Cyklopen om ett nytt ar­ren­de­av­tal.

För­ra vå­ren kom näm­li­gen be­ske­det att Cyklopen skul­le få per­ma­nent bygg­lov för hu­set och dess­utom byg­ga ut med en ut­om­hus­scen och ett växt­hus. I och med det skul­le de be­hö­va hy­ra mer mark av sta­den.

Det för­slag som pre­sen­te­ra­des av ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret i hös­tas tyck­te Cyklopen in­ne­bar för­säm­ring­ar och Victor Marx, en av de en­ga­ge­ra­de i för­e­ning­en, sa att det fö­re­slag­na av­ta­let skul­le få för­ödan­de kon­se­kven­ser.

Cyklopen skul­le bland an­nat tving­as slu­ta si­na eve­ne­mang kloc­kan 22, be­hö­va sö­ka till­stånd från sta­den för att hy­ra ut si­na lo­ka­ler och stängs­la in området. De skul­le ock­så be­ta­la vi­te om de bröt mot be­stäm­mel­ser­na.

Brit­ta Eli­as­son på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret för­kla­ra­de å sin si­da att an­led­ning­en till åtstram­ning­ar­na be­rod­de på att de vil­le ha ett tyd­li­ga­re av­tal ”så att det in­te blir dis­kus­sio­ner om vad som gäl­ler och så att folk i när­he­ten in­te blir stör­da av verk­sam­he­ten”.

Men nu – ef­ter långa för­hand­ling­ar – har de kom­mit fram till ett nytt för­slag på ar­ren­de­av­tal som bå­da kan stäl­la sig ba­kom. Det går att lä­sa i för­sla­get som ska upp i ex­plo­a­te­rings­nämn­den den 8 mars.

I det nya av­ta­let står det att Cyklopen får ha se­na spel- ning­ar som slu­tar kloc­kan 02, två gång­er i må­na­den. Området ska fort­fa­ran­de in­häg­nas och Cyklopen kan få be­ta­la vi­te om de in­te föl­jer av­ta­let.

Victor Marx sä­ger att de kom­mer att skri­va på det nya av­ta­let, om det klub­bas i ex­plo­a­te­rings­nämn­den – men att de in­te är 100 pro­cent nöj­da.

– Det är bra att vi kan upp­fö­ra hu­sen vi fått bygg­lov för och att vi kan per­ma­nen­ta vår hu­vud­bygg­nad. Men vi tyc­ker att det är trå­kigt att vi mås­te häg­na in området, sä­ger Victor Marx.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.