Ma­de­le­ne gif­te sig – på förs­ta dej­ten

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

En sex­o­log, en par­te­ra­peut och en psy­ko­log träf­fa­de 1 300 per­so­ner och mat­cha­de ihop tre kär­lekspar. En av de ut­val­da är in­gen­jö­ren Ma­de­le­ne Krång­hed från Älv­sjö som gif­te sig med en man – förs­ta gång­en de träf­fa­des.

Hit­tills har al­la par i SVT:s pro­gram Gift vid förs­ta ögon­kas­tet gått skil­da vägar när ka­me­ror­na släckts men nu får tre nya par en chans att tes­ta ex­pe­ri­men­tet. En av dem är 26-åri­ga Älv­sjö­bon Ma­de­le­ne Krång­hed.

– Jag ha­de fak­tiskt in­te sett pro­gram­met in­nan, det var min lil­la­sys­ter som an­mäl­de mig och jag kän­de att jag in­te ha­de någon­ting att för­lo­ra, sä­ger hon.

Blev ut­vald

Ma­de­le­ne ha­de, som de all­ra fles­ta i pro­gram­met, trött­nat på dej­ting­ap­par och fi­ka­dej­ter. Hon vil­le träf­fa nå­gon som var li­ka re­do som hon att sat­sa på kär­le­ken.

– Jag in­ter­vju­a­des av ex­per­ter­na un­der fle­ra vec­kor och åk­te fram och till­ba­ka till SVT för att sva­ra på frå­gor och gö­ra per­son­lig­hets­tes­ter. Ef­ter ett tag av­slö­ja­de ex­per­ter­na att de fun­nit tio par som de vil­le tit­ta när­ma­re på och att jag ingick i ett av dem.

”Så jäk­la ny­fi­ken”

Så kom be­ske­det. Ex­per­ter­na ha­de hit­tat en per­fekt match­ning till Ma­de­le­ne.

– Det kän­des som att allt gick på fem mi­nu­ter. Jag ha­de he­la ti­den tänkt att jag kun­de dra mig ur, men så fort jag fick re­da på att det fanns en man åt mig vil­le jag ba­ra ve­ta vem han var. Jag är så jäk­la ny­fi­ken, sä­ger hon.

De fles­ta planerar sitt bröl­lop grund­ligt och lå­ter för­be­re­del­ser­na ta tid. Men i Ma­de­le­nes fall var det ba­ra att ge sig hän åt tv-tea­met, ta tax­in till kyr­kan och sä­ga ja.

– Jag ha­de en Nor­ge­re­sa in­bo­kad med mi­na vän­ner, så jag åk­te dit i någ­ra da­gar och släpp­te allt. När jag kom hem för­sök­te jag ba­ra tän­ka mig in i al­la oli­ka sce­na­ri­on, jag vil­le in­te bli be­svi­ken. Men jag li­ta­de på ex­per­ter­na och när jag såg min man för­svann all oro.

Ma­de­le­nes an­hö­ri­ga och vän­ner gick all in och var gla­da för hennes skull.

– Al­la tyck­te att det var jät­te­ro­ligt. Mi­na vän­ner vet att det all­tid hän­der gal­na gre­jer runt mig. Och när det gäl­ler min fa­milj ha­de man kun­nat gö­ra en egen se­rie om oss. Vi skul­le kun­na va­ra nya Wahl­grens värld, sä­ger hon och skrat­tar.

På frå­gan om hur det är att lä­ra kän­na en per­son och för­hopp­nings­vis bli kär när ett ka­me­ra­team all­tid tas­sar om­kring i bak­grun­den, sva­rar Ma­de­le­ne att det in­te är någ­ra kons­tig­he­ter.

– Jag märk­te det knappt, de fil­mar in­te var­je dag och jag för­sök­te fo­ku­se­ra på att det här var min kär­leks­re­sa och vår re­la­tion. Vil­le vi in­te att de skul­le kom­ma hit och fil­ma en dag så sa vi det. Och he­la tea­met var jät­te­gul­li­ga, de lyss­na­de på oss och vå­ra be­hov he­la ti­den.

Tyc­ker and­ra ska sö­ka

Hur det gick för Ma­de­le­ne och hennes match kan hon in­te av­slö­ja, men hon re­kom­men­de­rar al­la som vill att sö­ka.

– Jag tyc­ker att det här har va­rit så him­la ro­ligt och ha­de jag fått er­bju­dan­det igen ha­de jag ta­git det. Om in­te an­nat så är det värl­dens re­kla­man­nons när pro­gram­met vi­sas på tv, sä­ger hon.

Fun­ge­rar ex­pe­ri­men­tet?

– Ja, det tror jag fak­tiskt. Om man kan träf­fa sin sto­ra kär­lek ge­nom en app så kan man gö­ra det i ett ex­pe­ri­ment på tv ock­så.

Så fort jag fick re­da på att det fanns en man åt mig vil­le jag ba­ra ve­ta vem han var. Jag är så jäk­la ny­fi­ken.

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

MO­TI­VE­RAR AND­RA. Ma­de­le­ne Krång­hed tror att det går att bli kär ge­nom ex­pe­ri­men­tet och re­kom­men­de­rar and­ra att sö­ka till näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.