Stads­od­ling till Hä­gersten-Lil­je­hol­men

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

För den som gär­na od­lar men in­te har en träd­gård att ut­ö­va träd­gårds­ar­be­tet i kan det va­ra trist att bo i stan. Men nu öpp­nar Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning upp för and­ra al­ter­na­tiv, näm­li­gen att ska­pa od­lings­grup­per i bo­stads­om­rå­den och hit­ta plat­ser i sta­dens ge­men­sam­ma ytor där det kan pas­sa sig för stads­od­ling.

Det en­da du be­hö­ver gö­ra är att hit­ta li­ka­sin­na­de gran­nar, gå ihop i en od­lings­grupp och an­mä­la in­tres­set till Stock­holm stad in­nan den 15 april. Får man god­känt från Stads­dels­för­valt­ning­en får od­lings­grup­pen ett gratis start­kit med pall­kra­gar, mark­duk och eko­lo­gisk od­lingsjord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.