Sjöängs­sko­lan i Ör­by får två om­kläd­nings­rum till

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö - Karin Win­ter

Flask­hal­sen på Sjöängs­sko­lan ska byg­gas bort. Fy­ra om­kläd­nings­rum i stäl­let för två ska ge tryg­ga­re ele­ver, han­di­kap­pan­pass­ning och möj­lig­het till fler ele­ver.

Sjöängs­sko­lan vid Ör­by Slottspark i Älv­sjö ska få fler om­kläd­nings­rum i an­slut­ning till id­rotts­sa­len. I dag fun­ge­rar om­kläd­nings­rum­men och id­rotts­sa­len som en flask­hals, vil­ket gör att sko­lan in­te kan ta emot fler ele­ver.

I dag har sko­lan 741 ele­ver men egent­li­gen har sko­lan en ka­pa­ci­tet för 888 ele­ver.

– Vi gör den här om­bygg­na­den för att un­der­lät­ta sche­malägg­ning­en i sko­lan. Med fler om­kläd­nings­rum kom­mer det att bli ett bätt­re flö­de för ele­ver­na, sä­ger Mo­ni­ca Strand­gren, pro­jekt­hand­läg­ga­re på ut­bild­nings­för­valt­ning­ens lo­ka­len­het i Stock­holms stad.

Ökad trygg­het

To­talt kom­mer sko­lan få fy­ra om­kläd­nings­rum, vil­ket gör att fler ele­ver kan an­vän­da id­rotts­sa­len.

– Idag har vi ett om­kläd­nings­rum för flic­kor och ett för poj­kar. När vi nu i stäl­let får två rum för poj­kar och två för flic­kor kom­mer vi slip­pa kroc­kar och en klass i ta­get kan by­ta om. Det ökar ock­så trygg­he­ten för ele­ver­na, sä­ger Ang­e­la Svens­son, rek­tor på Sjöängs­sko­lan.

Lo­ka­ler­na kom­mer i och med om­bygg­na­den ock­så att till­gäng­lig­hets­an­pas­sas. Två han­di­kapp­to­a­let­ter och en ramp till en­trén ska byg­gas.

Byg­get är pla­ne­rat mel­lan ju­ni 2018-no­vem­ber 2018. Ele­ver­na kom­mer un­der bygg­ti­den att ha ut­om­husid­rott och ska in­te be­hö­va eva­kue­ras till and­ra lo­ka­ler.

FO­TO: SI­SAB

ID­ROTT. Sjöängs­sko­lan ska få fy­ra om­kläd­nings­rum i stäl­let för da­gens två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.