Nu tas näs­ta steg i byg­get av den blå lin­jen till Sö­derort

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Ma­ria Svens­son

Gransk­nings­ti­den för nya tun­nel­ba­nan mel­lan Kungs­träd­går­den och Nac­ka/Sö­derort är klar. Nu ska de 50 ytt­ran­de­na som kom­mit in ses över.

Den blå lin­jen ska som många re­dan vet för­läng­as från Kungs­träd­går­den via Sö­der­malm till Nac­ka cent­rum och Sö­derort.

Pla­nen har nu va­rit un­der gransk­ning och 50 ytt­ran­den har kom­mit in. Men man vet än­nu in­te om ytt­ran­de­na kom­mer att på­ver­ka byg­get.

– Vi kom­mer att be­mö­ta al­la syn­punk­ter i ett gransk­nings­ut­lå­tan­de. Om de för­an­le­der an­pass­ning­ar i pla­nen kom­mer det att ge­nom­fö­ras och de som be­rörs av änd­ring­ar­na får möj­lig­het att läm­na syn­punk­ter, skri­ver Mar­tin Hell­gren, av del­nings­chef för ut­bygg­na­den till Nac­ka och Sö­derort i press­med­de­lan­de.

De nya sta­tio­ner­na som vi i fram­ti­den kom­mer att se kom­mer att lig­ga vid Sofia, Ham­mar­by Ka­nal, Sick­la, Jär­la och Nac­ka cent­rum. Från Sofia går ock­så en gren mot Gull­mars­plan, med en ny sta­tion i Slakt­hus­om­rå­det. Vid Soc­ken­plan kopp­las den gre­nen ihop med Hag­sätragre­nen.

Ef­ter att even­tu­el­la änd­ring­ar har gjort kom­mer pla­nen att skic­kas till läns­sty­rel­sen som ska ge grönt ljus in­nan den läm­nas till Tra­fik­ver­ket för fast­stäl­lel­se.

Bygg­start pla­ne­ras till 2018, 2019 för­ut­satt att pla­ner­na in­te över­kla­gas. Bygg­ti­den be­räk­nas ta sju till åt­ta år.

FO­TO: KARL HULTÉN

SVÅRPROMENERAT. Så här ser det ut i Kärr­torps cent­rum ef­ter för­ra vec­kans snöo­vä­der. AN­TAL KLA­GO­MÅL/SYN­PUNK­TER INRAPPORTERADE MEL­LAN 27 FEB­RU­A­RI OCH 4 MARS: Fars­ta-Skarpnäck: 232 Enske­de-Års­ta-Van­tör-Öst­ra Älv­sjö: 205 Sö­der­malm: 192 Skär­hol­men-Hä­gersten-Lil­je­hol­men-Väst­ra Älv­sjö: 175 Norr­malm: 153 Brom­ma: 122 Kungs­hol­men: 96 Ös­ter­malm: 77 Häs­sel­by-Väl­ling­by: 72 Spånga-Tens­ta: 55 Rin­ke­by-Kis­ta: 26

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.