Otyd­lig och miss­vi­san­de in­fo!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - För­ra vec­kan. Ma­ria

An­gå­en­de de nya par­ke­rings­reg­ler­na i Hä­gersten rå­ka­de jag ock­så ut för bö­ter i Mä­lar­höj­den trots att jag an­mält mig till bo­en­de­par­ke­ring i god tid in­nan reg­ler­na in­för­des. Jag blev där­för otro­ligt för­vå­nad när jag drygt en må­nad se­na­re (!) möt­tes av en bö­teslapp på min bil.

När jag för­sök­te un­der­sö­ka vad som bli­vit fel ver­kar det som jag in­te an­mält pe­ri­od­be­tal­ning vil­ket jag trod­de var ett al­ter­na­tivt be­tal­ning ef­ter att ha ta­git del av in­for­ma­tion på Sthlm stads hem­si­da. Dess­utom tol­ka­de jag in­for­ma­tio­nen som att jag skul­le få en fak­tu­ra i ef­ter­skott då föl­jan­de in­for­ma­tion stod på hem­si­dan: ”Pe­ri­od­be­tal­ning - du be­ta­lar må­nads­a­bon­ne­mang el­ler 30 da­gars en­gångs­köp, via fak­tu­ra i ef­ter­skott.”

Jag me­nar att in­for­ma­tio­nen på Stock­holms stads hem­si­da är otyd­lig och miss­vi­san­de. Nå­got som be­kräf­ta­des då jag möt­te mi­na gran­nar som även de ha­de fått bö­ter av sam­ma an­led­ning som jag. Jag har nu över­kla­gat min par­ke­rings­bot och upp­ma­nar and­ra som kän­ner sig lu­ra­de att gö­ra det sam­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.